Additionele uitgiften en snippergroen

gronduitgifte

Binnen de openbare ruimte kan een aantal soorten groen worden onderscheiden die bijdragen aan een functionele openbare ruimte. Door wijzigende bestemmingen, nieuwe ontwikkelingen en veranderende inzichten ontstaan er snippers groen die in aanmerking kunnen komen voor uitgifte. In het algemeen geldt dat de gemeente op verzoek beoordeelt of een beoogd stuk grond kan worden uitgegeven/verkocht. Als er sprake is van een nieuwe inrichting van openbaar gebied dan kan er sprake zijn van: 

  1. snippergroen dat aangeboden kan worden aan belendende perceel eigenaren op grond van het additionele grondbeleid;
  2. gronden met een ontwikkelmogelijkheid waarvoor het normale gronduitgiftebeleid van toepassing is (dit verloopt meestal via een project of een procedure omgevingsvergunning).
    Deze zogenaamde additionele gronden bieden voor particuliere perceeleigenaren de mogelijkheid om hun perceel uit te breiden. Om structuur aan te brengen in de voorwaarden om snippergroen uit te geven zijn duidelijke kaders noodzakelijk.

Een schriftelijk verzoek tot uitgifte wordt beoordeeld op de voorwaarden van additionele uitgifte. Indien er geen bezwaren zijn om tot uitgifte over te gaan, zal de gemeente (afdelingsmanager VAG onder voorbehoud van goedkeuring door het college van B&W en indien van toepassing, de gemeenteraad) een grondprijsaanbieding en de overeenkomst (in tweevoud) opsturen voor akkoord. Zodra beide overeenkomsten getekend terug zijn gestuurd binnen de gestandsdoening termijn van de aanbieding wordt deze doorgestuurd naar de notaris voor het opstellen van de leveringsakte en het vaststellen van een leveringsdatum.

 De prijsvorming en procedure om tot overeenstemming te komen is als volgt:

  1. Het prijspeil wordt vastgesteld op het moment waarop de gemeente een formeel aanbod zijnde een overeenkomst met de definitieve prijs heeft doen toekomen aan de koper;
  2. Het aanbod heeft een gestanddoening termijn van drie maanden (ongeacht tussentijdse prijswijzigingen);
  3. In de overeenkomst wordt opgenomen dat levering plaatsvindt twee maanden na ondertekening van de overeenkomst of zoveel eerder, dan wel later als partijen overeenkomen;
  4. De transactiekosten (o.a. notaris en Kadaster) zijn voor rekening van koper.

De vierkante meter prijs voor snippergroen wordt jaarlijks vastgesteld in de Grondprijzenbrief (pdf. 159kB). Voor transacties van minder dan 5,0 m2 wordt standaard een minimumprijs in rekening gebracht op basis van 5,0 m2.

U wordt verzocht gebruik te maken van het gemeentelijk contactformulier www.leiden.nl/contact om uw verzoek in te dienen.

 

 

nieuwsbrief

Nieuwsbrief

U kunt zich Aanmelden voor de nieuwsbrief Vastgoed

Hier vindt u de overig verstuurde nieuwsbrieven inzake de verhuur, verkoop van het gemeentelijk vastgoed.