Home /Projecten /Ruimtelijke ordening / Uitgebreide WABO procedures

Informatie over de grote buitenplanse afwijking

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. De Wabo bevat onder andere bepalingen met betrekking tot het afwijken van bestemmingsplannen, die voorheen waren beschreven in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Met de invoering van de Wabo zijn die bepalingen in de Wro, zoals het projectbesluit, komen te vervallen.

Procedure informatie

Nadat de aanvraag om omgevingsvergunning is ontvangen, en is vastgesteld dat het project alleen op grond van een grote buitenplanse afwijking kan worden vergund, vindt een ruimtelijke belangenafweging plaats. Daarbij moet worden aangetoond, eventueel aan de hand van onderzoeken, dat het project getuigt van ‘een goede ruimtelijke ordening’. Deze belangenafweging wordt vastgelegd in een ruimtelijke onderbouwing, die een bijlage vormt van het (ontwerp)besluit.

Tijdens de procedure doorloopt een omgevingsvergunning een aantal stappen:

Vooroverleg

Verklaring van geen bedenkingen (VVGB)

Ontwerpfase

Vaststelling

Uitgebreide WABO procedures

U kunt de uitgebreide WABO procedures inzien