Home /Projecten /Ruimtelijke ordening / Toets en Advies Commissie Openbare Ruimte

TACOR

De Toets en Advies Commissie Openbare Ruimte (TACOR) toetst alle ingrepen in de openbare ruimte. De TACOR toetst op de integrale kwaliteit van het ontwerp waarbij de verblijfskwaliteit centraal staat. De basis voor deze toets is de Kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025 en het bijhorende Handboek kwaliteit openbare ruimte 2025. Kernbegrippen zijn eenvoud, harmonie, standaardisering en ruimtelijke kwaliteit.

Wat?

Grote projecten worden zowel in de fase van visievorming als in definitieve fase voorgelegd. Kleinere projecten worden minimaal in de definitieve fase voorgelegd. Werkzaamheden die niet leiden tot veranderingen in het oorspronkelijke ontwerp hoeven niet te worden voorgelegd o.a. onderhoudswerk.

Wanneer?

De TACOR vergadert eens in de twee weken op dinsdag van 11.00 tot 13.00 uur. De stukken kunnen ter behandeling worden ingeleverd vóór donderdag, 12.00 uur in de week vóór de vergadering op tacor@leiden.nl. Alleen in uitzonderlijke gevallen roept de voorzitter de TACOR tussentijds bijeen.

Meer informatie?

Download folder TACOR.

Het aanbiedingsformulier is te vinden onder sjablonen in Word.