Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

De wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE) stelt gemeenten verantwoordelijk voor voldoende en kwalitatief hoogwaardig VVE-aanbod.

Wat is VVE?

VVE wil zeggen Voor- en Vroegschoolse Educatie en is bedoeld voor kinderen van 2 tot 6 jaar oud. Een VVE-programma biedt een gestructureerde didactische aanpak voor een aantal dagdelen per week op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal (voorschool) en in groep 1, 2 en soms 3 van het basisonderwijs (vroegschool).  

VVE stimuleert de taal-, cognitieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind. Aan de hand van uiteenlopende thema's leren kinderen door middel van spel, interactie en knutselen allerlei vaardigheden. In de folder vindt u meer informatie over de meerwaarde van voorschoolse voorzieningen. Het filmpje 'Samen Spelen, Samen Leren' toont hoe VVE er in de praktijk uitziet.

Wat willen we bereiken?

Met VVE willen we bereiken dat er voldoende en kwalitatief hoogwaardig aanbod is, waar honderd procent van de doelgroepkinderen gebruik van kunnen maken. Daarnaast moeten de voor- en vroegschoolse periode op elkaar aansluiten om een doorgaande leerlijn tot stand te brengen.

Doelgroep

Het Rijk bepaalt de doelgroep voor VVE met behulp van de gewichtenregeling. Het opleidingsniveau van de ouders is het belangrijkste criterium. Leiden heeft ervoor gekozen recht te doen aan een grotere groep risicokinderen en de doelgroep uit te breiden met de zogenaamde sterretjeskinderen.

Locaties

Kijk hier voor een overzicht van de VVE-locaties in Leiden. De meeste locaties maken gebruik van het VVE-programma Piramide.

Toeleiding

Leiden kent een gevarieerd aanbod aan ontwikkelingsstimulering en opvoedings- en onderwijsondersteuning. Door middel van actieve toeleiding worden ouders geïnformeerd over het bestaan en nut van dergelijke voorzieningen.

Voor wie is toeleiding belangrijk?

In Leiden worden kinderen met een leerlinggewicht en kinderen met een risico op een taal- en/of ontwikkelingsachterstand toegeleid naar VVE. Ouders worden in een toeleidingsgesprek ook geattendeerd op andere leerzame voorzieningen zoals de bilbiotheek, de Speel-o-theek, opvoedcursussen, maatjesprojecten, inburgeringtrajecten en andere participatiebevorderende projecten.

 

 

 

 

Extra informatie

  • De gemeente Leiden heeft samen met GGD, CJG, OnderwijsAdvies en JES Rijnland een protocol ontwikkeld om te komen tot een sluitende vroegsignalering van zorg- en doelgroepkinderen. Dit protocol Vroegsignalering VVE is op 1 november 2013 in werking getreden.
  • Bibliotheek OnderwijsKansen aan de Nieuwstraat is te bezoeken op maandag en dinsdag van 13:00 - 14:30 uur en op woensdag van 13:00 tot 17:00 uur. U kunt ook mailen naar ok@bplusc.nl.
  • De Onderwijsinspectie houdt toezicht op de opbrengsten van de bestuursafspraken en de uitvoering van de wet OKE. In juli 2016 bracht de Onderwijsinspectie haar rapport uit.
  • Inloopspeelochtenden: Deze ochtenden op de peuterspeelzaal bieden een laagdrempelig aanbod voor ouders met jonge kinderen die andere ouders willen ontmoeten, samen willen spelen met hun kind of kennis willen maken met de peuterspeelzaal.

Thuisprogramma's met betrekking tot VVE:

  • Opstapje bereidt kinderen voor op de basisschool en verbetert het contact tussen moeder en kind. Ouders leren thuis gericht met hun kind te spelen zodat het kind vaardigheden ontwikkelt die essentieel zijn voor een goede start.
  • Jong geleerd, thuis gedaan is een aanvulling op het VVE-programma op school. De groepsbijeenkomsten of huisbezoeken zijn gericht op het verbeteren van de onderwijsondersteuning bij de kinderen thuis.
  • Medewerkers van de Wijkfelicitatiedienst van JES Rijnland bezoeken gezinnen rond de eerste verjaardag van een kind. De verjaardag is een positieve aanleiding om kennis te maken en ouders te informeren over het belang van spelend leren en de kind- en gezinsgerichte voorzieningen in hun wijk.