Schoolse periode

De schoolse periode richt zich op de groepen 1 t/m 8 van de basisschool.

Wat willen we bereiken?

Voor alle kinderen is het van groot belang dat zij de Nederlandse taal goed leren spreken, lezen en schrijven. Een goede taalbeheersing en helder taalbeleid is zeer belangrijk. Dit heeft als doel de Nederlandse taal in alle groepen, binnen alle ontwikkelingsgebieden en alle vakken bewust te onderwijzen en te gebruiken. Het vormt de basis voor al het leren.

Wij richten ons op het verstevigen van het taalonderwijs op scholen en het in stand houden van een gevarieerd aanbod van voorzieningen voor leerlingen met een taalachterstand.

Investeren in taal

Leiden investeert op verschillende manieren in het belang van taal. Dit wordt in de praktijk op verschillende manieren vormgegeven.

Taalbeleid

Acht Leidse basisscholen hebben onder begeleiding van Sardes een analyse gemaakt van hun taalonderwijs en een taalbeleidsplan opgesteld, gericht op het vergroten van de woordenschat en het versterken van het begrijpend lezen.

Het gaat om:

 • IBS Er Risèlèh
 • OBS Lucas van Leyden
 • OBS Merenwijkschool
 • RKBS Pacelli
 • RKBS Singel
 • PCBS Springplank
 • OBS Telders
 • OBS De Viersprong

Om de kwaliteit van het taalonderwijs te waarborgen doorlopen deze scholen om het jaar een evaluatie, de Taal APK. Deze APK biedt verbeterpunten om het taalbeleid verder te ontwikkelen en te versterken. Meer weten? Stuur een mail naar d.heuvelman@jesrijnland.nl.

Schakelen

Leiden kent diverse vormen van schakelen; extra onderwijsmogelijkheden voor taalstimulering. 

Schakelklas

In een schakelklas krijgen leerlingen met een taalachterstand voor een bepaalde tijd intensief taalonderwijs in een aparte groep. Het doel is dat leerlingen (een deel van) hun achterstand inlopen en na het primair onderwijs doorstromen naar het onderwijs dat past bij hun capaciteiten.

Toelating tot een schakelklas gebeurt altijd op voorspraak van de leerkracht en in samenspraak met de ouders. Leiden heeft richtlijnen opgesteld voor het toelaten van leerlingen.

Leiden kent drie typen schakelvoorzieningen op verschillende locaties. De leerkrachten van de reguliere schakelklassen komen regelmatig bijeen om informatie uit te wisselen en op de hoogte te blijven over recent wetenschappelijk onderzoek.

KOPKlas

Leiden biedt ook een KOPKlas aan. Leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond krijgen na groep 8 in een KOPKlas een extra jaar taalonderwijs als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Het doel is dat leerlingen hun schoolloopbaan voortzetten op het onderwijsniveau dat aansluit bij hun capaciteiten.

Internationale Klas

Een andere vorm van schakelen is de Internationale Klas. Leiden heeft drie locaties waar een Internationale Klas is,  namelijk: De Telders, Bredeschool De Merenwijk en De Singel. Deze klas is voor leerlingen van 7 tot en met 11 jaar die korter dan een jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. Het doel is om de leerlingen de Nederlandse taal te leren en kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur en gewoonten.

Schakel APK

Een schakelklas stelt doelen voor zichzelf en de leerlingen. Om na te gaan of de doelstellingen gehaald worden en of deze doelstellingen nog steeds de juiste zijn, werkt Leiden met een tweejaarlijkse APK van Sardes. Dit jaar worden in maart en april de reguliere schakelklassen 'gekeurd'. Het schooljaar wordt afgesloten met een uitwisselbijeenkomst en een bespreking van de 'keuringsrapporten'.

Extra informatie

 

 • BplusC vormt vanwege de expertise op het gebied van taal- en leesbevordering een vaste partner binnen het OnderwijsKansenplan. Een overzicht van het aanbod is te vinden op de website. U kunt de bibliotheek OnderwijsKansen aan de Nieuwstraat bezoeken op maandag en dinsdag van 13:00 tot 14:30 uur en op woensdag van 13:00 - 17:00 uur. Ook kunt u een mailen naar ok@bplusc.nl
 • BplusC biedt scholen, speelzalen en kindercentra met relatief veel doelgroepkinderen een speciale regeling om te investeren in hun taalonderwijs. 

 • Op alle Leidse voorscholen en vroegscholen worden leerlingen gescreend op mogelijke spraak- taalproblemen door logopedisten van OnderwijsAdvies
 • JES Rijnland voert sinds 2008 in Leiden de VoorleesExpress uit. De VoorleesExpress introduceert met inzet van vrijwillige voorlezers het voorleesritueel in taalarme gezinnen.
 • Op de schakelklassensite vindt u alle relevante beleids- en praktijkinformatie over schakelvoorzieningen.