Wat is de opgave?

Het terrein laten herontwikkelen tot een woningbouwlocatie. De gemeente wil hiermee een bijdrage leveren aan de regionale woningmarktbehoefte.  Stedenbouwkundige- en groene kwaliteit en duurzaamheid zijn hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Locatie en omgeving

Het adres van de ontwikkellocatie is Hoge Morsweg 160. Het gaat om een beeldbepalende locatie gelegen aan de Oude Rijn, die goed zichtbaar is vanaf de Haagsche Schouwweg.

Achtergrond

Het plangebied ligt tussen de Oude Rijn (terzijde van de Haagse Schouwbrug), de Haagse Schouwweg, de Hoge Morsweg en de Lutulistraat. Het is een voormalig opslagterrein van Rijkswaterstaat. De gemeente heeft deze grond (5.575 m2) in 2007 gekocht van Rijkswaterstaat.

Hoe gaan we het aanpakken?

Het kaderbesluit is behandeld in het college en wordt voorgelegd aan de raad. Tevens heeft het college de verkoopprocedure vastgesteld. De locatie zal, indien het kaderbesluit in de raad eind juni of begin juli wordt vastgesteld, na de zomer van 2017 door middel van een tender op de markt gezet worden. Hierbij zullen de volgende uitgangspunten gehanteerd worden:
a. de locatie middels een openbare tender in de markt te zetten;
b. stel een bouwenvelop vast die zo groot mogelijk is, maar waarin massaliteit wordt tegengegaan door het opnemen van maximale bebouwingspercentages, bouwhoogtes en aanwijzen van mogelijke locaties voor hoogteaccent;
c. een minimumopbrengst mee te geven van minimaal € 1.650,000,- als voorwaarde voor deelname;
d. de tender ‘light’ te houden en 3 partijen te selecteren op kwaliteit op basis van de volgende criteria:
                                          i.   korte visie locatie;
                                         ii.   sfeerbeelden en schetsen;
                                        iii.   referentieprojecten;
                                        iv.   ondertekening deelnamevoorwaarden waaronder minimumprijs;
                                         v.   officiële bescheiden voor waarborging integriteit, tekenbevoegdheid en
                                               sovabiliteit;
e. na uitwerking van het ingediende plan tot schetsontwerp en na 2 dialoogronden de winnende partij te selecteren op basis van de volgende criteria:
                                          i.   ruimtelijke kwaliteit;
                                         ii.   conceptuele- en functionele kwaliteit;
                                        iii.   samenwerking;
                                        iv.   prijs en voorwaarden;
f. de definitieve gunning voor te leggen aan de raad.