Tender Oude Rijnlocatie begin 2018 van start

De verkooptender voor de Oude Rijnlocatie zal begin 2018 opgestart worden. Het doel is de locatie te verkopen aan een partij die het terrein herontwikkelt tot woningbouwlocatie. Eerder was aangegeven dat de tender na de zomervakantie 2017 opgestart zou worden. Geïnteresseerde partijen die zich reeds aangemeld hebben voor deze locatie zullen te zijner tijd op de hoogte gesteld worden.

Kaderbesluit Oude Rijnlocatie vastgesteld door gemeenteraad (6 juli 2017)

Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad van Leiden het kaderbesluit voor de Oude Rijnlocatie vastgesteld. Hiermee staan de kaders voor de ontwikkeling, samengevat in het zogeheten kavelpaspoort, vast. In dit kavelpaspoort zijn de eisen en de wensen voor de ontwikkeling opgenomen. Ook is een amendement aangenomen die betrekking heeft op het realiseren van betaalbare woningen op de locatie. Deze zal ondergebracht worden bij de wensen.

Eind augustus 2017 zal de uitnodiging tot inschrijving verspreid worden. Hierin wordt omschreven wat de aanleiding en het doel van de ontwikkelopgave is en hoe de verkoopprocedure zal verlopen. Tevens wordt het verkoopmoment omschreven en de wijze van levering. Het eerdergenoemde kavelpaspoort wordt onderdeel van deze procedure. De definitieve versie zal bij de uitnodiging tot inschrijving beschikbaar gesteld worden.

Voor de ontwikkeling is een klankbordgroep opgericht. Zij zullen een actieve rol spelen in de selectieprocedure om te komen tot een ontwikkelende partij.

Akkoord college kaderbesluit (2 mei 2017)

Het college van burgemeester en wethouders heeft het kaderbesluit Oude Rijnlocatie vastgesteld. Het kaderbesluit stelt de kaders vast voor de ontwikkeling. Na behandeling in het college wordt het kaderbesluit voorgelegd aan de raad. De Oude Rijnlocatie is het gebied tussen de Rijn, de Haagse Schouwweg, de Hoge Morsweg en de Lutulistraat. Het is een voormalig opslagterrein van Rijkswaterstaat. De gemeente Leiden wil de grond verkopen aan een marktpartij die er woningen gaat ontwikkelen. Om de verkoop mogelijk te maken is het kaderbesluit opgesteld. Dit besluit bevat onder andere het kavelpaspoort met de stedenbouwkundige wensen en de visie waarmee de locatie op de markt gezet kan gaan worden. Het kaderbesluit wordt verder uitgewerkt in een uitvoeringsbesluit. Naar verwachting wordt het uitvoeringsbesluit eind 2017 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Bewonersavond 25 januari 2017

Op woensdag 25 januari werd een informatiebijeenkomst in Hotel Leiden gehouden.

Tijdens de bijeenkomst werden de aanwezigen geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Oude Rijnlocatie (voorheen RWS-locatie).