Wat gaat er gebeuren?

Herhuisvesting ambtenaren

Momenteel werken ambtenaren op verschillende plekken in de stad, waaronder het Stationsplein 107, het Stadsbouwhuis en het stadhuis. Het gebouw Stationsplein 107 moet na 2020 leeg worden opgeleverd. In dit gebouw werken momenteel circa 425 ambtenaren. Een tweede kantoor, het Stadsbouwhuis aan de Langegracht, biedt werkplekken aan circa 415 ambtenaren. Ook dit pand nadert het einde van haar levensduur. Deze twee situaties maakten een onderzoek naar vervangende huisvesting noodzakelijk. Belangrijke uitgangspunten zijn: huisvesting in één gebouw, een hoog duurzaamheidsniveau en het gelijk blijven van de huisvestingslasten. Daarnaast zal het stadhuis aangepast worden. De baliefuncties worden ondergebracht op een andere locatie waarmee de begane grond vrij komt voor een andere invulling.

Lees meer...

Aanpak Stadhuis

Het stadhuis wordt op dit moment niet optimaal benut. De kantoorverdiepingen in het gebouw kunnen zodanig worden heringericht dat er een groter aantal ambtenaren kan werken. Een belangrijk onderdeel van de herinrichting is dat hiermee de flexibele werkwijze zo optimaal mogelijk wordt gefaciliteerd. Vanzelfsprekend dienen aanpassingen aan het gebouw plaats te vinden met respect voor de monumentale status van het gebouw.

Lees meer...

Flexwerken

Definitie Flexwerken voor de gemeente Leiden:
Een manier van werken waarbij resultaatgericht (samen)werken in vertrouwen en verantwoordelijkheid centraal staan. Medewerkers hebben zelf invloed waar, wanneer, met wie en hoe zij (samen)werken. Een werkstijl met flexibiliteit in tijd, plaats en duur van werken.

De belangrijkste reden dat de gemeente Leiden gaat flexwerken is dat het een belangrijke voorwaarde is om de organisatieontwikkeling te faciliteren en in te spelen op een aantal trends. Daarnaast speelt parallel hieraan de wens voor nieuwe ambtelijke huisvesting, waarbij we efficiënt en duurzaam met onze middelen om dienen te gaan en de wens voor vernieuwing van de ICT-middelen.

Lees meer...

Duurzaamheid

“Als stad van kennis en innovatie zou Leiden voorop moeten lopen op het gebied van duurzaamheid.” Dit is het motto van het ambitiedocument Leiden Duurzaam 2030 – een kansrijke, leefbare stad voor nu en straks, dat op 17 december 2015, door de gemeenteraad is vastgesteld.

Voorbeeldfunctie

De gemeente Leiden heeft, naast haar faciliterende, verbindende en aanjagende rol ten aanzien van verduurzaming, ook een voorbeeldfunctie voor bewoners, bedrijven en instellingen. Het project Ambtelijke huisvesting biedt een uitgelezen kans om deze voorbeeldfunctie te vervullen, zowel ten aanzien van de aanvullende huisvesting als van verduurzaming van monumentaal erfgoed.

Lees meer...

 

 

Contact

Gemeente Leiden

Servicepunt Bouwen en Wonen www.leiden.nl/contact

Binnenstad

Binnenstad

Wat wordt er gedaan om de binnenstad aantrekkelijker te maken?