Privacyverklaring

De gemeente Leiden hecht veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dat nodig en in overeenstemming is met de privacy wet- en regelgeving. Zij gaat uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens en heeft maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan. Als u in de gemeente Leiden woont, houdt de gemeente bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, woonadres en burgerservicenummer (BSN) in de Basisregistratie personen (BRP) bij.

Als u een dienst of product afneemt van, contact opneemt met, of een bezoek brengt aan de website van de gemeente Leiden, gebruikt zij in veel gevallen ook contactgegevens (zoals uw telefoonnummer en e-mailadres) om u goed van dienst te kunnen zijn.

Voor aanvragen en ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan het zijn dat de gemeente bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van u gebruikt, zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens. Ook voor taken als belastingheffing en fraudebestrijding kan de gemeente persoonsgegevens gebruiken.

Beveiligingsmaatregelen

In bepaalde gevallen moet de gemeente u vooraf informeren en om toestemming vragen voordat uw persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Zij moet passende beveiligingsmaatregelen nemen en beveiligingsprocedures hanteren om persoonsgegevens te beschermen. Naast technische beveiligingsmaatregelen, zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben gemeentelijke medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn.

De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en het naleven van wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden

De gemeente verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij de gemeente daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling.