Belastingen

 • Heffing ingezetenen
  Bewoners van woonruimten ontvangen een aanslag ingezetenenomslag. Met de ingezetenenomslag financiert het hoogheemraadschap van Rijnland het waterkwantiteitsbeheer en de zorg voor de waterkering. Met andere woorden, Rijnland zorgt voor droge voeten.

 • Heffing gebouwd
  Eigenaren van huizen en gebouwen ontvangen een aanslag omslag gebouwd. Met de omslag gebouwd financiert het hoogheemraadschap van Rijnland het waterkwantiteitsbeheer en de zorg voor de waterkering. Met andere woorden, Rijnland zorgt voor droge voeten.

 • Heffing ongebouwd
  Eigenaren van land en water ontvangen een aanslag omslag gebouwd. Met de omslag gebouwd financiert het hoogheemraadschap van Rijnland het waterkwantiteitsbeheer en de zorg voor de waterkering. Met andere woorden, Rijnland zorgt voor droge voeten.

 • Precariobelasting
  De precariobelasting wordt geheven van degene die één of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie deze voorwerpen worden aangetroffen. 

 • Rioolheffing
  U bent belastingplichtig voor het rioolrecht als u gebruik maakt van een pand van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering en/of openbaar water wordt afgevoerd.

 • Vergoedingen voor het gebruik van Rijnlands eigendommen
  Voor het gebruik van Rijnlands eigendommen heeft Rijnland een nieuwe tarieventabel opgesteld. Daarnaast gaan we consequent handhaven op het oneigenlijk gebruik van Rijnlands eigendommen.

 • Zuiveringsheffing
  Iedereen die afvalwater loost (via de riolering, via een septic tank of via een put) moet zuiveringsheffing betalen. Hiermee zorgt het hoogheemraadschap van Rijnland ervoor dat het afvalwater uit woningen en bedrijven weer schoon in de sloot terecht komt.