Home /Over de stad / Waterloket

Waterloket

Bij het waterloket vindt u allerlei informatie over water:

 • Wie verzorgt het drinkwater?
 • Waar vraag ik een ligplaatsvergunning aan?
 • Bij wie meld ik dode vissen in de sloot?
 • Wat zijn de plannen voor de toekomst?

Het waterloket is een coproductie van de gemeente Leiden en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Afvalwater

 • Lozingsvergunning
  Het is verboden zonder vergunning verontreinigende stoffen te lozen in oppervlaktewater. Als u vervuild water in oppervlaktewater wilt gaan lozen, hebt u van Rijnland een vergunning nodig. Dat geldt ook voor huishoudelijk afvalwater.

 • Rioolaansluiting
  In de meeste gevallen komt het afvalwater dat vanuit woonhuizen en bedrijven wordt geloosd, via de riolering terecht op een zuiveringsinstallatie. De gemeente heeft de plicht om afvalwater met behulp van een rioolstelsel in te zamelen en te transporteren.

 • Rioolheffing
  U bent belastingplichtig voor het rioolrecht als u gebruik maakt van een pand van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering en/of openbaar water wordt afgevoerd.

 • Rioolvernieuwing
  Leiden is een stad met veel oude wijken en buurten. In een aantal daarvan is het rioleringsstelsel dringend aan vernieuwing toe. De buizen zijn hier en daar verzakt, waardoor er verstoppingen kunnen optreden. Ook zijn de oude buizen vaak versleten of zijn ze te klein om nog lang mee te kunnen. Zo'n oud riool brengt vaak overlast met zich mee in de vorm van verstoppingen, stank of overstromingen.

 • Septic tanks
  Als u ver buiten de bebouwde kom woont, kan het zijn dat uw huis niet op de riolering is of wordt aangesloten. Over IBA's, het melden van lozingen van huishoudelijk afvalwater en het aanvragen van een vergunning.

 • Verontreinigingsheffing
  Iedereen die afvalwater loost (via de riolering, via een septic tank of via een put) moet verontreinigingsheffing betalen. Hiermee zorgt het hoogheemraadschap van Rijnland ervoor dat het afvalwater uit woningen en bedrijven weer schoon in de sloot terecht komt.

 • Vuilwatertanks
  Vuil water aan boord en niet overboord! Loos uw afvalwater uit het toilet niet rechtstreeks in het oppervlaktewater. U kunt uw toiletwater opvangen in een vuilwatertank en later inleveren bij een inzamelstation.

Belastingen

 • Heffing ingezetenen
  Bewoners van woonruimten ontvangen een aanslag ingezetenenomslag. Met de ingezetenenomslag financiert het hoogheemraadschap van Rijnland het waterkwantiteitsbeheer en de zorg voor de waterkering. Met andere woorden, Rijnland zorgt voor droge voeten.

 • Heffing gebouwd
  Eigenaren van huizen en gebouwen ontvangen een aanslag omslag gebouwd. Met de omslag gebouwd financiert het hoogheemraadschap van Rijnland het waterkwantiteitsbeheer en de zorg voor de waterkering. Met andere woorden, Rijnland zorgt voor droge voeten.

 • Heffing ongebouwd
  Eigenaren van land en water ontvangen een aanslag omslag gebouwd. Met de omslag gebouwd financiert het hoogheemraadschap van Rijnland het waterkwantiteitsbeheer en de zorg voor de waterkering. Met andere woorden, Rijnland zorgt voor droge voeten.

 • Precariobelasting
  De precariobelasting wordt geheven van degene die één of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie deze voorwerpen worden aangetroffen. 

 • Rioolheffing
  U bent belastingplichtig voor het rioolrecht als u gebruik maakt van een pand van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering en/of openbaar water wordt afgevoerd.

 • Vergoedingen voor het gebruik van Rijnlands eigendommen
  Voor het gebruik van Rijnlands eigendommen heeft Rijnland een nieuwe tarieventabel opgesteld. Daarnaast gaan we consequent handhaven op het oneigenlijk gebruik van Rijnlands eigendommen.

 • Zuiveringsheffing
  Iedereen die afvalwater loost (via de riolering, via een septic tank of via een put) moet zuiveringsheffing betalen. Hiermee zorgt het hoogheemraadschap van Rijnland ervoor dat het afvalwater uit woningen en bedrijven weer schoon in de sloot terecht komt.

Bouwen aan water

 • Bouwvergunning
  In heel Nederland gelden bijna dezelfde regels en wetten voor het aanvragen van een bouwvergunning. Op grond van de Woningwet zijn in het gehele land dezelfde aanvraagformulieren voor zowel lichte als reguliere aanvragen van een bouwvergunning verplicht.

 • Keurvergunning
  In de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland staat dat alles wat je wilt doen in een water, een dijk of in de duinen, verboden is. Zoals het maken van een steiger, het leggen van kabels of het bouwen van een woning. Als iemand iets dergelijks toch wil, moet hij een ontheffing aanvragen. Als Rijnland daarin toestemt, wordt dat geregeld in een Keurvergunning.

 • Woonboot
  Woonboten liggen in het water en hebben dus (onder andere) te maken met de waterbeheerder, het hoogheemraadschap van Rijnland. Bovendien moet u altijd bij Rijnland zijn als er sprake is van lozen van afvalwater in het oppervlaktewater. Lees meer over de keurvergunning en de lozingsvergunning.

Meldingen en klachten

 • Dode of vermiste dieren

  Dode dieren op de weg of in het water vormen een bron voor ziektekiemen en ander ongemak zoals stankoverlast. De gemeente Leiden ruimt deze dieren daarom op. Wanneer u ergens dode dieren tegenkomt, meld dit bij het Servicepunt Woonomgeving

 • Dode vissen

  Door meerdere oorzaken is het mogelijk dat er dode vissen drijven in het water. Indien mogelijk wil het hoogheemraadschap van Rijnland de oorzaak achterhalen. Wanneer er echter sprake is van één dode vis, dan is er meestal niet veel aan de hand en is het zelfs denkbaar dat deze vis aan ouderdom is overleden. 

 • Grondwater

  Sinds 1 januari 2008 is de Wet gemeentelijke watertaken in werking getreden. Hiermee heeft de gemeente de zorgplicht voor grondwater overgenomen van het waterschap. 

 • Riolering of regenwateroverlast

  Bij rioolverstopping, wateroverlast, storing aan rioolgemalen of bruggen.

 • Vervuild oppervlaktewater

  Schoon water in de sloten en kanalen is van groot belang voor de functies in en rond het water. Door allerlei incidenten is het mogelijk dat het oppervlaktewater vervuild raakt. Denk aan een olie, bluswater, dode vissen, lozingen, algen of kroos. Vervuiling kunt u melden bij het hoogheemraadschap van Rijnland

 • Zwemwater

  Klachten over het zwemwater of gezondheidsklachten na het zwemmen kunt u melden bij de provincie Zuid-Holland. Kijk voor meer info op www.zuid-holland.nl/zwemwater.  

 • Zwerfafval in het water

  Als er zwerfafval in het water ligt zoals gezonken bootjes, winkelwagentjes en fietsen, dan kunt u dit doorgeven via www.leiden.nl/melding.

De volgende informatie is van toepassing in reguliere situaties.

Regels en vergunningen

 • Ligplaatsvergunning pleziervaartuigen 
  Heeft u een pleziervaartuig en wilt u een vaste ligplaats in Leids water? Dan heeft u een ligplaatsvergunning nodig. Informatie hierover, formulieren om een ligplaatsvergunning aan te vragen of op te zeggen en de betreffende regelgeving kunt u vinden op de website van de gemeente. 
 • Registratiebewijs 
  Op bijna alle openbare wateren in Nederland die voor de scheepvaart open staan, mag u varen met een snelle motorboot, onder voorwaarde dat dit vaartuig is geregistreerd bij de RDW. Meer informatie op de website van de RDW
 • Vaarbewijs
  In Nederland moet u afhankelijk van de afmetingen (meer dan 15 meter) en snelheid (meer dan 20 km/h) van uw boot een vaarbewijs hebben. Welk vaarbewijs u nodig heeft, hangt af van het gebied waar u gaat varen. Meer informatie bij de ANWB
 • Afvalwater in vuilwatertank 
  Vuil water aan boord en niet overboord! Loos uw afvalwater uit het toilet niet rechtstreeks in het oppervlaktewater. U kunt uw toiletwater opvangen in een vuilwatertank en later inleveren bij een inzamelstation. Meer informatie bij het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Bruggen en havens

 • Bruggen: bedieningstijden
  De meeste bruggen in Leiden zijn onbemand. De Schrijversbrug is bemand: van daar uit worden de Haagsche Schouwbrug, de Stevensbrug en de Sumatrabrug op afstand bediend.
 • Passantenhaven
  De Leidse passantenhaven bevindt zich aan rand van de binnenstad en is alleen vanuit het oosten bereikbaar via de Zijl, het Rijn-Schiekanaal en de Oude Rijn. Wanneer u naar de passantenhaven vaart passeert u achtereenvolgens de Sumatra- en de Schrijversbrug. 

Nuttige informatie 

 • Vaarkaart
  De kaart toont een plattegrond van de Leidse binnenstad en aan de achterzijde de vaarwegen rondom Leiden. Er worden een aantal vaartochten beschreven, die met de kaart in de hand gevolgd kunnen worden.
 • Wijzer op het water
  Een folder met naast waterregels ook tips over o.a. de passantenhavens, waar en hoe er aangemeerd kan worden en hoe hoog – of laag – de laagste brug in de binnenstad is. Ook is er een overzichtelijk waterkaartje van de Leidse singels en grachten in opgenomen, zodat de waterbezoekers optimaal van ons grachtennet en het winkelcentrum kunnen genieten. 
 • Zwemwater
  De provincie Zuid-Holland brengt jaarlijks een zwemwaterfolder uit, waarin alle gecontroleerde locaties zijn opgenomen. Deze folders worden o.a. verspreid bij bibliotheken en zijn tevens aan te vragen bij de provincies.

Subsidies

 • Fonds Oeverherstel
  De gemotoriseerde scheepvaart brengt schade toe aan de oever van boezemwateren. De schade die moet worden hersteld. Rijnland kent een regeling waarbij onder voorwaarden een subsidie verleend kan worden voor het plaatsen van een nieuwe oeververdediging.

 • Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers
  In het waterbeheerplan heeft Rijnland maatregelen opgenomen voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Eén van de maatregelen is het stimuleren van mensen om de natuurvriendelijke oevers aan te leggen door bij te dragen in de kosten. 

 • Subsidieverordening Baggerkosten Rijnland
  Het verwijderen van vervuilde bagger brengt extra kosten met zich mee. Deze kosten zijn vaak een drempel om vervuilde bagger te verwijderen. Rijnland is gebaat bij het verwijderen van verontreinigde bagger omdat te veel bagger een goede waterhuishouding belemmert. Om deze drempel te verlagen is de Subsidieverordening Baggerkosten Rijnland (SBR) in het leven geroepen.

Waterprojecten

Baggeren in Leiden

In opdracht van de gemeente Leiden en het Hoogheemraadschap van Rijnland voert de aannemerscombinatie AVG explosievenopruiming-Baars BV in het najaar van 2013 baggerwerkzaamheden uit. Deze watergangen worden voor het eerst in 70 jaar gebaggerd. Met het baggeren komen de wateren weer op de oorspronkelijke diepte. Problemen met de waterhuishouding, waterkwaliteit en te ondiep water voor pleziervaart zijn daarmee opgelost. De werkzaamheden duren tot eind 2013. 

Leiden leeft met water 

De gemeente Leiden en het hoogheemraadschap van Rijnland willen er samen met u voor zorgen dat water in Leiden minder overlast veroorzaakt, schoner wordt en nog aantrekkelijker wordt om te gebruiken en van te genieten. Om dit te bereiken is het Waterplan Leiden ontwikkeld.
 

Gemeente eigenaar delen Rijn, Galgewater, Oude Rijn en Nieuwe Rijn

In 2010 heeft de gemeente Leiden delen van de Rijn, het Galgewater, Oude Rijn en Nieuwe Rijn overgenomen van het Rijk. In deze wateren hebben vele pleziervaartuigen, bedrijfsvaartuigen en woonschepen een ligplaats. Ook bevinden zich vele steigers en/of andere bouwwerken in het water en op de aanliggende gronden.

Voor de vaartuigen en/of bouwwerken is een gemeentelijke vergunning nodig. Alle omwonenden van deze wateren hebben van de gemeente een brief ontvangen. Indien u in het bezit bent van een vaartuig, wordt u verzocht een vergunning aan te vragen. Bent u niet in het bezit van een vaartuig, dan kunt u de brief als 'niet verzonden' beschouwen. 

Meer informatie over het aanvragen van de vergunningen, de verlening daarvan, binnenhavengeld.

Wonen aan water

 • Keurvergunning of lozingsvergunning
  Woonboten liggen in het water en hebben dus (onder andere) te maken met de waterbeheerder, het hoogheemraadschap van Rijnland. Bovendien moet u altijd bij Rijnland zijn als er sprake is van lozen van afvalwater in het oppervlaktewater. Rijnland regelt alle woonboten met een keurvergunning en/of een lozingsvergunning.

 • Wonen aan het water
  Als u aan het water woont, dan moet u zich aan een aantal voorschriften houden. Het is mogelijk dat u de watergang waaraan uw huis ligt, moet onderhouden. En als u van plan bent een aanlegsteiger voor de boot of een terras aan het water te maken, dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen.

Bedrijfsvaartuigen

Voor het innemen van een vaste ligplaats met een bedrijfsvaartuig (rondvaartboot, dekschuit etc.) heeft u een ligplaatsvergunning nodig.

Daarnaast moeten rondvaartbedrijven en botenverhuurbedrijven ook over een exploitatievergunning beschikken.

Meer informatie en aanvraagformulieren vindt u op de pagina Ligplaats bedrijfsvaartuig, vergunning.