Alcohol en drugs

Alcohol

Overmatig alcoholgebruik leidt tot lichamelijke en maatschappelijke schade. Jongeren hebben bij overmatig gebruik een verhoogd risico op hersenbeschadiging, vrouwen lopen een verhoogd risico op borstkanker. Ook leidt overmatig drankgebruik tot agressie en geweld, overlast op straat en slachtoffers in het verkeer.

Matigingsbeleid alcohol

Het voeren van een goed alcoholbeleid is een grote uitdaging. Ten aanzien van alcohol wordt door de gemeente een matigingsbeleid gevoerd. Een goede naleving van de drank- en horecawet (DHW) is het van groot belang. Gemeenten zijn sinds de wijziging van de DHW verantwoordelijk voor de handhaving van de wet. Zij moeten er dus op toezien dat de wet wordt nageleefd en dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol kopen en consumeren. Ouders kunnen het drinkgedrag van hun kinderen op verschillende manieren beïnvloeden. Opvoedtips zijn te vinden op de website van het trimbos instituut.

Drugs

Effecten van drugs hangen af van meerdere factoren: het lichaamsgewicht, eerder opgedane ervaringen, individuele gevoeligheid, de maaginhoud, de verwachting ervan, iemands omgeving en de ziektegeschiedenis. Bij gecombineerd gebruik van verschillende soorten drugs en/of bij gebruik van drugs samen met alcohol is de kans op onverwachte effecten of versterking van effecten is dan groot. met hoge gezondheidsrisico’s. Daarnaast is de verslavende werking van de meeste drugs zeer hoog.

Ontmoedigingsbeleid drugs

De Nederlandse wet stelt het bezit, handel, verkoop en productie van drugs strafbaar maar het gebruik  van drugs niet. Jongeren die uitgaan drinken meestal alcohol en gebruiken soms drugs. Het advies om met mate of niet te gebruiken heeft op hen nauwelijks of geen effect. De gemeente voert een ontmoedigingsbeleid. Doel is het verminderen van de gevaren of schade die veroorzaakt worden door het gebruik van alcohol of drugs. Niet alleen door voorlichting; ook omgevingsfactoren kunnen bijdragen aan het verminderen van het gebruik of de schade of gevaren van gebruik. Bijvoorbeeld door goede klimaatbeheersing op de locatie, crowdcontrol, deskundige EHBO. Het timbos instituut heeft ook een website met adviezen aan ouders over kinderen en drugsgebruik.

Algemene Plaatselijke Verordening

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. 

Veiligheidsbeleid

De gemeente heeft de regie over het lokale integrale veiligheidsbeleid. Dit betekent dat de gemeente signalen oppikt, partners bij elkaar brengt, processen coördineert, monitort en effecten evalueert.

Integraal Veiligheidsplan

Het Leidse veiligheidsbeleid is vastgelegd in het Integraal Veilheidsplan (IVP) van de gemeente.
Het Integraal Veiligheidsplan sluit aan bij de college- en raadsperiode en beschrijft concreet en praktisch de doelstellingen en de aanpak op de actuele veiligheidsthema’s voor de komende jaren. Samenwerking met partners en inwoners is essentieel om succesvol te zijn in de aanpak van veiligheid.

Doelstellingen: veiligheid en veiligheidsgevoel vergroten

De doelstellingen van het IVP zijn het vergroten van de veiligheid en het vergroten van het veiligheidsgevoel. Het IVP is verdeeld in verschillende veiligheidsthema’s, zoals onder andere Geweld, Vermogenscriminaliteit, Overlast en Maatschappelijke onrust. Deze thema’s worden in het IVP nader uitgewerkt in verschillende concrete acties. Het IVP beschrijft op de prioritair aan te pakken veiligheidsthema’s de rol van de gemeente, de specifieke rol van de burgemeester en die van de samenwerkingspartners. De aanpak op veiligheid is probleemgericht en informatie gestuurd, met de nadruk op preventie, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.

Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 juni 2015 besloten het Integraal Veiligheidsplan Leiden 2015- 2018 voor vaststelling aan de raad te sturen. Het huidige Integraal Veiligheidsplan 2012– 2015 loopt dit jaar af. Het Integraal Veiligheidsplan 2015– 2018 bevat voor de komende jaren de thema’s van het Leidse veiligheidsbeleid, de doelen die hierop behaald moeten worden en de afspraken over de inspanningen die de gemeente en andere partijen, waaronder de politie, zullen leveren om die doelen te bereiken.

De thema’s waar de komende jaren extra aandacht naar uitgaat, zijn:

  • Geweld: huiselijk geweld en veilige publieke taak
  • Vermogenscriminaliteit: woninginbraken
  • Overlast: jeugdoverlast, overlast op het water, fietsenoverlast, woonoverlast en overlast rondom horecagelegenheden
  • Ondermijning: criminele samenwerkingsverbanden en radicalisering
  • Rampenbestrijding en crisisbeheersing
  • Leefbaarheid in de wijken

Het Integraal Veiligheidsplan 2015 – 2018 wordt 27 augustus besproken in de Raadscommissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid. Naar verwachting wordt het document daarna behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 10 september .

Wet Bibob

De (Wet) Bibob staat voor Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De Wet Bibob is in 2003 in werking getreden en is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als blijkt dat bijvoorbeeld een vergunning, zoals een omgevingsvergunning (bouwen) of een Drank- en Horecavergunning, wordt misbruikt, kan de gemeente de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Op deze manier wordt voorkomen dat de gemeente criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.
De gemeente kan om advies vragen bij het Landelijk Bureau Bibob in Den Haag.