Home /Over de stad /Natuur en Milieu / Stadsnatuurmeetnet

Stadsnatuurmeetnet Leiden

Grootoorvleermuis
Grootoorvleermuis (R. Verlinde)

Leiden is dichtbevolkt. Dat wisten we al. Wist u ook dat onze stad naast 121.249  mensen wordt bewoond door duizenden vogels, vlinders en libellen, honderden soorten planten, vele kikkers en salamanders en maar liefst zeven soorten vleermuizen?

Meten is weten

Natuur in de stad is om vele redenen belangrijk: natuur geeft inwoners aangename plaatsen om te ontspannen, natuur biedt verkoeling in de zomer, natuur betekent een leefomgeving voor vele dieren en diertjes. Om de natuur in Leiden te beschermen en te bewaken heeft de gemeente Leiden Stadsnatuurmeetnet ontwikkeld. Sinds 2004  houden professionals een aantal keer per jaar op verschillende locaties in Leiden meetrondes.  Hierin  worden verschillende soorten dieren als libelles, vlinders en vogels geteld. Ook de flora wordt in kaart gebracht. Zo wordt de Leidse natuur in de gaten gehouden. Wil u meer weten over vogels of vleermuizen in u eigen wijk kijk dan op de website van het Stadsnatuurmeetnet.

Wat wordt er gedaan met de resultaten

De resultaten van de meetrondes geven antwoorden op vragen als: ‘Hoe staat het ervoor met de stadsnatuur?’, ‘Worden de natuurdoelstellingen gehaald?’ en ‘Is het aanleggen van een nieuwe groenstrook, in een bepaalde wijk, zinvol?’. Vanaf 2004 werden eens in de twee jaar metingen voor het Stadsnatuurmeetnet uitgevoerd.
Vanaf 2014 worden doorlopend tellingen gehouden, zodanig dat na twee jaar alle soortgroepen geteld zijn. De resultaten van de metingen worden ook gebruikt om te bekijken op welke manier bijvoorbeeld de Leidse parken het beste kunnen worden onderhouden. Het kan zo zijn dat het handig is om vlinderstruiken te planten in een park waar steeds minder vlinders voorkomen. Verder wordt het Stadsnatuurmeetnet gebruikt als achtergrondkennis voor de uitvoering van de Flora- en faunawet, waarin de regels voor bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten zijn vastgelegd.