Groene kaart

Voor bomen van de Groene Kaart geldt in principe een kapverbod. Als men een boom van de Groene Kaart wil kappen dan moet de aanvrager van de kapvergunning heel duidelijk kunnen motiveren dat het kappen van de boom belangrijker is dan de reden op grond waarvan de boom op de Groene Kaart is geplaatst. Aanvullend moet de aanvrager de volgende concrete informatie aanleveren:

  • een situatietekening van de huidige en gewenste situatie
  • informatie over de gezondheid en levensduur van de boom
  • toelichting of alternatieven om kap te voorkomen voldoende zijn onderzocht
  • onderzoek naar verplantbaarheid boom
  • bepaling huidige boomwaarde
  • een compensatieplan

Op grond van de Bomenverordening 2015 dient de eigenaar van een beschermde boom tevens schriftelijk melding te doen als een beschermde boom op een of andere manier bedreigd wordt in zijn voortbestaan en als deze van eigenaar verandert.

De Groene Kaart laat tot op detailniveau zien welke bomen en houtopstanden op dit moment onderdeel zijn van de Groene Kaart. U kunt als belanghebbende ook bomen toevoegen aan de Groene Kaart. Het aanmelden van bomen kan het hele jaar, de aanmeldingen worden verwerkt in de periode van 1 april tot 1 juni.