Baggeren

In alle wateren in ons gebied ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. De aangroei van bagger is een natuurlijk proces. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer een centimeter per jaar. Om te voorkomen dat onze wateren steeds minder diep worden, moeten we de bagger eens in de zoveel tijd weghalen. Dat noemen we baggeren. Met het baggeren komen de wateren weer op de oorspronkelijke diepte. Problemen met de waterhuishouding, waterkwaliteit en te ondiep water voor pleziervaart zijn daarmee opgelost.

Beveiligd baggeren

In opdracht van de gemeente Leiden en het Hoogheemraadschap van Rijnland voert de aannemerscombinatie AVG explosievenopruiming-Baars BV in het najaar van 2013  baggerwerkzaamheden uit. Deze watergangen worden voor het eerst in 70 jaar gebaggerd.

Er is een kleine kans dat er niet-gesprongen munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de wateren ligt, waar gebaggerd wordt. Uit veiligheidsoverwegingen vinden alle werkzaamheden daarom onder beveiligde omstandigheden plaats. Zo worden er bijvoorbeeld op bepaalde plaatsen schermen geplaatst. Mocht er munitie worden gevonden, dan wordt dat gescheiden van de bagger.

Verwerken van bagger

Zowel het afval van de waterbodem als de bagger wordt per schip afgevoerd. Zo ontstaat er geen gevaar voor de omgeving en ondervindt u de minste overlast. De bagger wordt met kleine beunbakken naar een locatie buiten de binnenstad gevaren om vervolgens met binnenvaartschepen naar een definitieve bergingslocatie vervoerd te worden. De bagger uit Park Cronesteyn wordt niet per schip, maar per vrachtwagen afgevoerd.

Veelgestelde vragen

Toon alles / Verberg alles

Wat merk ik van de werkzaamheden?

Bent u eigenaar van een woonboot of ligt uw boot in een van de wateren die gebaggerd wordt? Dan neemt de aannemer contact met u op. Boten moeten waarschijnlijk tijdelijk verplaatst worden. Woonboten worden alleen verplaatst wanneer dit voor de uitvoering strikt noodzakelijk is.

Waarom wordt hier beveiligd gebaggerd?

De watergangen zijn al 70 jaar niet meer gebaggerd. In het verleden heeft baggerwerk stilgelegen omdat er munitie is aangetroffen in de bagger. De watergangen die nu worden gebaggerd zijn allen aangeduid als zijnde verdacht op munitie. Dit blijkt uit historisch onderzoek. Daarom wordt uit voorzorg beveiligd gebaggerd. Daarnaast de doorstroming verbeterd en kan voortaan op de reguliere manier worden gebaggerd.

Beschadigt de flora en fauna door het baggeren?

Na het baggeren ziet een gebied er 'kaal' uit. Om de natuur zichzelf snel te laten herstellen, wordt er niet gebaggerd op plekken waar aaneengesloten (water)beplanting aanwezig is.

Wordt de (vaar)weg gestremd?

Ja, de vaarweg is tijdens de werkzaamheden gestremd vanuit veiligheidsoverwegingen. Het baggerwerk wordt daarom uitgevoerd na het vaarseizoen en zal in oktober starten. Buiten werktijd en in het weekend zal de vaarweg zo goed als mogelijk worden opengesteld. Tijdelijk borden geven de periode van de stremming aan.

Blijven de wegen en openbare ruimte toegankelijk?

Ja, omwille van de toegankelijkheid vinden alle werkzaamheden plaats vanaf het water. De werklocaties worden afgeschermd. Parkeerplaatsen, wegen, plantsoenen e.d. blijven te allen tijde toegankelijk.

Kan er schade optreden?

Er wordt alleen bagger verwijderd. De vaste bodem wordt niet geroerd. Daarmee wordt voorkomen dat er schade optreed aan kademuren of opstallen. Alle objecten in de watergang en ook alle kabels en leidingen die watergangen kruisen zijn geïnventariseerd.

Wat gebeurt er met de bagger?

Alle baggerspecie wordt afgevoerd. De baggerspecie wordt op een geschikte locatie gezeefd. Voorwerpen, afval en eventuele munitie wordt gescheiden van de bagger. De bagger wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.

Welke onderzoeken zijn er uitgevoerd?

Een baggerproject lijkt misschien simpel, maar er komt erg veel kijken voordat gestart kan worden met de laatste watergangen in het stedelijk gebied van Leiden. De gemeente, het hoogheemraadschap en de aannemer hebben gezamenlijk een serie vooronderzoeken uitgevoerd om de stand van zaken goed in beeld te brengen en de beste aanpak van de werkzaamheden te kunnen bepalen. De volgende onderzoeken worden uitgevoerd:

  • ligging van de waterbodem
  • kwaliteit van de waterbodem
  • hoeveelheidsbepaling van de baggerspecie
  • ligging van de vaste bodem
  • explosievenonderzoek
  • onderzoek naar de ligging van kabels en leidingen
  • inventarisatie van opstallen
  • archeologisch onderzoek
  • flora en fauna
Is bagger een probleem?

In het verleden was bagger een gewilde grondstof. Milieuvervuiling en ingewikkelde regelgeving bezorgen bagger en slechte naam. Bekijk de <media 14560 - download "Download dit bestand">informatiekaart</media> (pdf, 410 kb) voor een beknopte uitleg van een ingewikkelde materie.

Meer informatie

Meer informatie over het project ‘baggeren toevoerwateren Katwijk’ vindt op de website van het Hoogheemraadschap Rijnland. Over werkzaamheden bij u in de buurt kunt u contact opnemen met het servicepunt van Rijnland via 071 306 3777