Home /Over de stad / Monumenten

Behoud historisch stadscentrum Leiden

Eerste hulp bij monumentenonderhoud

Leiden heeft een mooie monumentale binnenstad met talloze gemeentelijke- en rijksmonumenten. Deze monumenten maken het historisch stadscentrum bijzonder. Dit historische beeld trekt toeristen naar Leiden maar ook voor u als inwoner is het prettig om in een mooie en verzorgde omgeving te wonen en leven. Om dit historische beeld in stand te houden is het van belang dat de monumenten in een blijvend goede staat van onderhoud verkeren.

Achterstallig onderhoud

Helaas zijn er in Leiden ook behoorlijk wat monumentenpanden waarvan de staat van onderhoud onder de maat is. Deze panden hebben een enorme invloed op het aangezicht van onze prachtige binnenstad. Om hier verandering in te brengen gaat de gemeente Leiden eigenaren van deze panden benaderen. Het is de bedoeling deze groep bewust te maken van het belang van goed onderhouden erfgoed voor onze stad en hen te bewegen tot actie.

Onderhoudsplicht monumenten

Op 16 juni 2015 is de het wetsvoorstel voor de nieuwe Erfgoedwet door de Tweede Kamer aangenomen. Naar verwachting zal deze wet op 1 januari 2016 in werking treden. In de wet is een instandhoudingsplicht opgenomen. Hiermee worden eigenaren verplicht om onderhoud uit te voeren dat voor instandhouding noodzakelijk is.

Benaderen monumenteneigenaren

Bent u in het bezit van een monument en is er sprake van achterstallig onderhoud? Dan heeft u van de gemeente mogelijk al een brief ontvangen. Ook kunt u de komende tijd benaderd worden door één van de inspecteurs van het Team Toezicht Bebouwde Ruimte. Zij zullen, samen met u, kijken naar de mogelijkheden voor het verbeteren van de staat van onderhoud en u op weg helpen in het proces.

Wilt u dit niet afwachten en zelf het initiatief nemen, dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt Bouwen en Wonen bereikbaar onder nummer 14 071 keuze 3.

Vergunningplichtige werkzaamheden

Recentelijk is de regelgeving rond vergunningvrij bouwen versoepeld.
Zo is regulier onderhoud aan monumenten vergunningvrij, zij het onder bepaalde voorwaarden (zie hiervoor het Besluit Omgevings Recht, bijlage 2, artikel 2 e.v.).

Onderhoud is gericht op het behouden van hetgeen aanwezig is. Een goede uitleg van wat nu wel of niet onder onderhoud valt, vindt u in de diverse publicaties van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Zo hoeft u voor schilderwerk in bestaande kleuren geen vergunning aan te vragen. Wilt u uw gevel in andere kleuren schilderen, dan is een vergunning wel nodig.

Twijfelt u of iets vergunningvrij is? Neem dan contact op met het Servicepunt Bouwen en Wonen bereikbaar onder nummer 14 071 keuze 3.

Financiële ondersteuning

Voor bepaalde herstelwerkzaamheden komt u in aanmerking voor subsidie in het kader van de gemeentelijke Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld.
Dat geldt ook voor het aanbrengen van historische kleuren. U kunt hiervoor contact opnemen met Erfgoed Leiden en Omstreken (071-516 5909 / 071-516 5785, info@erfgoedleiden.nl).
Voor Rijksmonumenten die geen woonhuis zijn is er een instandhoudingssubsidie. Algemene informatie over subsidies voor Rijksmonumenten vindt u hier: Algemene informatie Rijkssubsidies
Voor Gemeentelijke-, Provinciale- of Rijksmonumenten zijn via het nationaal restauratiefonds leningen met een lage rente verkrijgbaar.
Voor Rijksmonumenten is er belastingvoordeel, het onderhoud aan Rijksmonumenten is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar.

Waarom ons erfgoed goed onderhouden?

  • Als onze monumenten er goed onderhouden bij staan, dan heeft dat een aantal voordelen;
    Ons erfgoed blijft behouden voor toekomstige generaties.
  • Het trekt toeristen naar de stad die met hun uitgaven de plaatselijke economie stimuleren.
  • Uw pand krijgt een betere marktwaarde.
  • Het is prettig om een goed onderhouden pand te bezitten in een verzorgde omgeving.

Voor meer algemene informatie kunt u ook terecht op de website van Erfgoed Leiden en omstreken (ELO),  www.erfgoedleiden.nl/bouwen.