Invulling & agenda

Invulling

De Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden (ACL) adviseert op basis van het Reglement Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden. Drie leden zijn in april 2012 door het college van burgemeester en wethouders benoemd. Twee leden zijn op 29 juli 2014 benoemd. De benoemingsduur verschilt per lid, zodat de commissieleden later niet allemaal tegelijk aftreden. Een lid kan eenmalig voor een periode van 4 jaar worden herbenoemd.

Secretaris van de commissie is mevr. Suzanne Herben, adviseur ruimtelijke ontwikkeling bij Erfgoed Leiden en Omstreken. Contact: acl@leiden.nl

Vergaderingen

De commissie vergadert in de regel eens per 2 maanden. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda wordt vooraf gepubliceerd op deze website en in de Stadskrant. Zodra de vergaderdata bekend zijn, worden deze hier bekendgemaakt. Belanghebbenden, zoals eigenaren, worden ook altijd schriftelijk uitgenodigd om de vergaderingen bij te wonen.

Agenda's

In de weken naar aanloop van de volgende vergadering zal de agenda worden gepubliceerd. Deze kunt u hieronder vinden:

Verslagen

2017

Eerder

 

Hieronder vindt u de agenda’s, verslagen  en jaarverslagen van de vroegere Monumenten(selectie)commissie (MSC). Dit was een onafhankelijke commissie van deskundigen die het college van B&W adviseerde over de aanwijzing van nieuwe gemeentelijke monumenten op basis van overwegingen van esthetische, wetenschappelijke of cultuurhistorische aard.

Agenda's MSC

Verslagen MSC

Jaarverslagen MSC