Economisch beleid

Beleid in ontwikkeling

De Leidse regio wil een duurzame plek zijn in de top van de Europese kennisregio’s met life sciences & health als sleutelsectoren. Ondernemers, onderwijsinstellingen en de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Katwijk werken hiervoor samen in de Economische Agenda Leidse Regio.

Retailvisie van de Leidse regio 2015 – startnotitie & aanpak

Hoe en waar winkelen we in 2025 in de Leidse regio en wat betekent dat voor de ontwikkeling van de verschillende winkelgebieden? Retailvisie Leidse regio

Ruimtelijk beleid

De structuurvisie beschrijft de hoofdlijnen van het ruimtelijke beleid van de gemeente Leiden.

Beleidskader winkelvoorzieningen binnenstad

Het college van burgemeester en wethouders heeft een kaderstellende notitie (PDF, 4 mb) met bijlagen (PDF, 2 mb) vastgesteld voor de actualisatie van het ‘Beleidskader Winkelvoorzieningen Binnenstad’. Deze actualisatie is een uitwerking van de recent door het college vastgestelde Retailvisie Leidse regio 2025. In de kaderstellende notitie staan op basis van diverse bouwstenen de beoogde ambitie en doelstellingen voor de retail in de binnenstad op hoofdlijnen beschreven. Wat betekenen de trends en toekomstige ontwikkelingen voor retail in onze binnenstad? Wat wordt het kernverblijfgebied? De convenantpartners (Centrummanagement Leiden, Koninklijke Horeca Nederland, makelaars, vastgoedpartijen, Vecovab en winkeliersverenigingen) hebben input geleverd voor de kaderstellende notitie. Het college van burgemeester en wethouders legt de notitie voor aan de gemeenteraad. Daarna kan het beleidskader worden geactualiseerd en uitgewerkt worden in concrete acties.

Tot dat moment geldt het beleidskader Winkelvoorzieningen binnenstad (PDF, 2 mb).

Modellenboek gevelreclame

Het modellenboek gevelreclame is herzien.

Belangrijke verschillen in vergelijking met het vorige modellenboek zijn:
• Voor horecabedrijven wordt het mogelijk om twee uitsteekreclames te plaatsen: één voor de
bedrijfsnaam en één voor een merk drank dat wordt gevoerd.
• Voor makelaarsborden zijn plakborden vergunningsvrij toegestaan op ramen. Voor andere wijzen
• om kenbaar te maken dat een pand in de binnenstad te koop of te huur staat, dient een
• vergunning te worden aangevraagd.
• Het plaatsen van lichtbakken evenwijdig aan de gevel wordt niet meer toegestaan.
• Reclamevlaggen worden ook in het kernwinkelgebied en het uitgaansgebied niet meer
toegestaan.
• Het plaatsen van uitstallingen wordt toegestaan als de uitstallingen bijdragen aan de (gewenste)
uitstraling van de stad. In hoofdstuk 4 van het bijgevoegde modellenboek is aangegeven welke
regels en kwaliteitseisen daarbij gelden.
• Stoepborden worden beoordeeld als onderdeel van de uitstalling, dus ook op uitstraling. Dit
betekent dat het plaatsen van stoepborden weer is toegestaan, mits de stoepborden voldoen aan
de regels uit het modellenboek.

Sinds 1 januari 2016 is er een nieuw modellenboek gevelreclame. Dit boek geeft heldere regels over wat er aan de gevels mag en wat niet. In de flyer vindt u de samenvatting.

Bouwen en verbouwen in de historische binnenstad

Ondernemer zijn in de Leidse binnenstad betekent werken in een historische omgeving. Veel bedrijven hebben daar voordeel van omdat juist die historische uitstraling voor consumenten, toeristen en bewoners aantrekkelijk is.
Erfgoed Leiden en Omstreken heeft een folder (PDF, 2 MB) gemaakt om te laten zien hoe belangrijk de historische binnenstad is voor ondernemers, zeker ook economisch gezien. Er is nog steeds veel mogelijk in historische panden. Maar waar kunt u terecht voor advies en hoe weet u als ondernemer wanneer u een vergunning nodig heeft? Kortom, hoe bereikt u een zo goed mogelijk resultaat met zo min mogelijk overlast en vertraging.
De adviseurs van Erfgoed Leiden en Omstreken kunnen u bijstaan met hun expertise en gratis advies.

Naast deze publicatie heeft de gemeente Leiden -i.s.m. Centrum Management Leiden- ook de beknopte brochure ‘Bouwen & verbouwen’ (PDF, 215 KB) gemaakt met daarin handige tips en links over dit onderwerp voor u als ondernemer in Leiden.

Beleidskader werklandschappen

In de volgende documenten vindt u de toekomstvisie op bedrijventerreinen in de Leidse regio.

Kadernota en Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte 2025

In de Kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025 zijn de inrichtingsprincipes voor de openbare ruimte beschreven. De inrichtingsprincipes van de Kadernota worden verder uitgewerkt in het bijhorende Handboek kwaliteit openbare ruimte 2025.

Bij het omgevingsloket online kunt u digitaal een omgevingsvergunning aanvragen of melding doen.

Logo e-herkenning

Met e-Herkenning kunt u online zaken doen met verschillende overheden.

Logo Ondernemersplein

Op het Ondernemersplein vindt u alle informatie van de overheid voor ondernemers.