Home / Nieuwsitem

Vooraankondiging bestemmingsplan Merenwijk

donderdag, 18 mei 2017

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geeft het college van burgemeester en wethouders van Leiden kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan Merenwijk. Het plangebied wordt grofweg begrensd door de Zijl in het oosten, de Slaagh- en Stinksloot in het zuiden, het spoor in het westen en de gemeentegrens met Teylingen in het noorden.

Voorontwerp bestemmingsplan Merenwijk

Op 9 mei 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiden besloten om het voorontwerp bestemmingsplan Merenwijk voor inspraak vrij te geven. Het voorontwerp bestemmingsplan Merenwijk is conserverend van aard, waarbij de bestaande legale situatie in beginsel als uitgangspunt is genomen. Er worden geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen meegenomen.

Inzagetermijn

Het voorontwerp bestemmingsplan Merenwijk ligt vanaf vrijdag 19 mei 2017 tot en met donderdag 29 juni 2017 ter inzage voor het indienen van inspraakreacties. U kunt het voorontwerp bestemmingsplan (ID nummer: NL.IMRO.0546.BP00126-0101) bekijken via de officiële landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De PDF-bestanden van het voorontwerp bestemmingsplan kunt u downloaden via www.leiden.nl/ruimtelijkeordening.

De papieren versie kunt u inzien in het atrium van het stadhuis (Stadhuisplein 1) en bij het servicepunt Bouwen en Wonen (Stadsbouwhuis, Langegracht 72). Beide locaties zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. Het stadhuis is ook open op donderdag van 17.00-20.00 uur en op zaterdag van 9.00-13.00 uur.

De technische bronbestanden zijn beschikbaar gesteld op www.leiden.nl/ro.

Inspraakreacties

Gedurende de inzagetermijn kunnen door inwoners en belanghebbenden schriftelijke inspraakreacties worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Leiden (Postbus 9100, 2300 PC  Leiden) of per e-mail naar sleutel@leiden.nl, onder vermelding van ‘inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Merenwijk’ en het zaaknummer: 404734. Voor een mondelinge inspraakreactie maakt u eerst een afspraak met het secretariaat van team RO, tel. (071) 5165828.

Inloopavond

De gemeente Leiden organiseert op woensdag 7 juni 2017 een inloopavond in de kleine zaal van De Regenboog (Watermolen 1, Leiden) van 19.00 tot 21.00 uur. Vertegenwoordigers van de gemeente zijn dan aanwezig om zowel het voorontwerp bestemmingsplan als de ruimtelijke procedure toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.

Meer informatie

Nadere informatie bij het servicepunt Bouwen en Wonen, Langegracht 72, Leiden, tel. 14 071 (maandag t/n vrijdag 8.30-17.00 uur).


Plaats op: