Home / Nieuwsitem

Minder parkeerdruk in woonwijken rondom centrum

woensdag, 5 juli 2017

Evaluatie uitbreiding betaald parkeren

De invoering van betaald parkeren in de wijken rondom het centrum heeft effect: veel mensen parkeren hun auto ergens anders, wat leidt tot minder overlast van vreemdparkeerders. Dat toont de tussentijdse evaluatie van het project Uitbreiding Betaald Parkeren aan, die dit voorjaar plaatsvond. De aanbevelingen en het evaluatierapport worden na het zomerreces in de gemeenteraad behandeld. Op 1 november 2017 start de laatste fase van het project.

Invoering van betaald parkeren moest leiden tot minder parkeeroverlast en daarmee meer leefbaarheid in de wijken rondom het centrum. De parkeertellingen van maart 2017 laten zien dat de parkeerdruk op veel plekken en tijdstippen is afgenomen en vrijwel overal op een acceptabel niveau ligt. In sommige wijken kan het nog druk zijn, maar per saldo is er een betere verdeling van de autoparkeerders over de wijken ontstaan.

Onderzoek

De evaluatie bestond uit vier thema’s. Op diverse dagen en tijdstippen is de parkeerdruk gemeten, zowel binnen als buiten het betaald-parkeren-gebied. Ook is het aantal uitgegeven vergunningen geanalyseerd. De ervaringen van bewoners, bedrijven en instellingen zijn geïnventariseerd aan de hand van een enquête en analyse van reacties via brieven en social media. Bovendien is de Klankbordgroep Parkeren hierover geconsulteerd. Ten slotte is gekeken naar de bebording, het gebruik van parkeerautomaten en het aantal naheffingsaanslagen, oftewel parkeerboetes.

Verbeteringen

Gezien de afgenomen parkeerdruk kan geconcludeerd worden dat de uitbreiding betaald parkeren als sturingsinstrument effectief is. De evaluatie geeft ook aan wat nog verbeterd kan worden. Zo kan het aantal werknemersvergunningen en zorgvergunningen per bedrijf of (zorg)instelling worden uitgebreid. Ook is er behoefte aan een speciale werknemersvergunning voor de zaterdag, en moeten zorginstellingen van buiten Leiden een zorgparkeervergunning kunnen aanvragen.

Meer groen of parkeerplekken?

Daarnaast is in diverse wijken en buurten aanpassing van het aantal parkeerplekken - meer of minder – wenselijk. Extra parkeerplaatsen waar nodig en vergroening waar mogelijk. Aanbeveling is om in drie buurten samen met bewoners eventuele uitbreiding van parkeercapaciteit te onderzoeken. In dertien buurten kunnen in overleg met bewoners de mogelijkheden voor meer groen in de wijk worden bekeken. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met extra woningen en bijbehorende parkeerbehoefte in de toekomst.

Verdere aanpassingen op straat

Het aantal parkeerautomaten wordt vooralsnog niet uitgebreid gezien de groei van mobiel parkeren (nu 55% van parkeertransacties) en het geringe gebruik van de automaten. Wel komen er extra borden om betaald parkeren aan te geven. Ten slotte wil de gemeente samen met bewoners en bedrijven de wenselijkheid van betaald parkeren in Vlietpoort onderzoeken.

Tijdpad

De eerste drie fases van Uitbreiding Betaald Parkeren zijn in 2016 ingevoerd. Vervolgens is prioriteit gegeven aan de digitale bewoners-, bezoekers- en bedrijfsvergunning, als eerste stap van het project Kentekenparkeren. Inmiddels is in beide projecten ruime ervaring opgedaan en kunnen naar verwachting de laatste fase van Uitbreiding Betaald Parkeren en de rest van Kentekenparkeren naast elkaar worden ingevoerd. Fase 4 van Uitbreiding betaald parkeren start op 1 november en bestaat uit de wijken Groenoord-Noord, nieuwbouwwijk Groenoord en De Hoven, en bedrijventerrein De Waard. Voorstel is om het gedeelte van het Bio Science Park – het voormalig Pathologie en Anatomieterrein - dat binnenkort openbaar terrein wordt, direct mee te nemen.
 


Plaats op: