Home / Nieuwsitem

Leids college van B en W wil investeren in sport, onderwijshuisvesting en dienstverlening

vrijdag, 9 juni 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Kaderbrief 2018-2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Met deze Kaderbrief vraagt het college de raad de hoofdlijnen van het gemeentelijke financiële beleid en de uitvoering van het collegeakkoord vast te stellen. Het college stelt investeringen voor in drie belangrijke sportaccommodaties: zwembad de Vliet, een topsporthal met 2000 zitplaatsen en een regionale ijshal. Ook wil het college een groter investeringsbudget voor onderwijshuisvesting. Daarnaast stelt het college voor geld vrij te maken om de kwaliteit van de publieksdienstverlening tijdens de verbouwing van het stadhuis te garanderen. De kaderbrief bevat een sluitende meerjarenbegroting.

Marleen Damen: “Dit is de laatste Kaderbrief van dit college. De financiële positie van de gemeente Leiden is op dit moment stevig, maar de speelruimte is wel beperkt. We willen natuurlijk financieel gezond blijven en daarom zijn we in deze Kaderbrief terughoudend met nieuw beleid en nieuwe initiatieven. Toch doen we ook voorstellen voor een aantal grote investeringen”.

Om de bouw van de sporthal, combi-bad en ijshal mogelijk te maken stelt het college van burgemeester en wethouders voor € 7 miljoen extra beschikbaar te stellen. Voorwaarde om de bouw van de ijshal mogelijk te maken is een bijdrage van de regio aan de kosten.

Voor de dekking van financiële tegenvallers op de jeugdzorg doet het college in de Kaderbrief voorstellen. De uitgaven aan jeugdzorg moeten vanaf eind 2020 binnen het budget blijven, dat gemeenten voor de jeugdzorg ontvangen, vindt het college. Uitgangspunt is hierbij wel dat het Rijk niet verder bezuinigt.


Omdat de uitgaven aan minimabeleid de afgelopen jaar hoger waren dan geraamd, trekt het college hiervoor tijdelijk extra geld uit. Hetzelfde geldt voor de  voor uitvoering van de participatiewet. Omdat de mensen die tot 2015 gebruik maakten van de WSW of WAJONG nu in de bijstand komen, moet Leiden meer geld hiervoor reserveren.


De onroerendezaakbelasting voor woningeigenaren daalt met 1,5% per jaar t/m 2018.  

De afvalstoffenheffing en rioolheffing stijgen alleen op basis van inflatiecorrectie (trendmatig) 


Lopende programma’s en projecten, zoals programma Binnenstad en Wijkgericht werken gaan, wat het college betreft, door de komende jaren. Door wijkgericht te werken kan de gemeente beter aansluiten op de wensen, belangen en behoeften van de inwoners.  Uit gesprekken en bijeenkomsten blijkt dat Leidenaren dat op prijs stellen. Voor de toekomst van programma Kennisstad en Duurzaamheid kiest het college ervoor de besluitvorming hierover aan de nieuwe raad en het nieuwe college te laten.  


In de komende jaren zal het nieuwe gemeentebestuur politiek belangrijke en ingewikkelde keuzes moeten maken over allerlei onderwerpen. Om de politiek-bestuurlijke afwegingen in 2018 te vergemakkelijken wil het college nu scenario's uitwerken die financieel inzicht bieden voor de keuzes die het volgende gemeentebestuur zal moeten maken. Het college reserveert hiervoor een extra onderzoeksbudget van € 200.000 in 2017.

Met deze kaderbrief houdt Leiden de komende jaren het weerstandsvermogen op peil, zodat de gemeente Leiden financieel gezond blijft. Over de periode 2018 tot en met 2021 is de meerjarenbegroting sluitend.  De meicirculaire over het gemeentefonds laat vanaf 2018 een structureel voordeel zien van € 2 miljoen. Het college stelt voor dit te gebruiken om de algemene reserve van de gemeente al vanaf 2019 op het niveau van € 30 miljoen te brengen en het structureel voordeel van € 3 miljoen vanaf 2021 te reserveren voor het nieuwe gemeentebestuur.


Plaats op: