Home / Nieuwsitem

Leiden maakt werk van aardgasvrije stad

dinsdag, 13 juni 2017

Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders de Leidse Warmtevisie voor inspraak vastgesteld. Deze visie legt de basis voor de Leidse warmtetransitie, met als doel het ontwikkelen van betaalbare, betrouwbare, gedragen en duurzame alternatieven voor de huidige verwarming door aardgas in de bebouwde omgeving.

Uiterlijk in 2050 wordt er in de gemeente Leiden helemaal geen gebruik meer gemaakt van aardgas. Op dit moment wordt ongeveer 80% van de huizen in Leiden verwarmd met aardgas. Ook kookt het overgrote gedeelte van de Leidenaren op aardgas. Aardgas is geen duurzame energie, we moeten daarom met z’n allen op zoek naar goede alternatieven.

50.000 huizen anders verwarmen

De Leidse Warmtevisie toont aan dat de opgave om alle Leidse huizen in 2050 niet meer met aardgas te verwarmen enorm is. Ongeveer 50.000 huizen moeten in 33 jaar anders verwarmd gaan worden. Dit zijn er gemiddeld 1.500 per jaar. Daarom moeten we hier nu al mee beginnen.

Aardgasloze wijken

De gemeente gaat de komende jaren samen met de Leidse woningbouwcorporaties, energiebedrijven, netbeheerders en bewonersgroepen wijkgericht aan de slag om een goede start te maken met de transitie naar aardgasloze wijken. Participatie van bewoners is hierbij ontzettend belangrijk, er gaat voor veel mensen echt iets ‘achter de voordeur’ veranderen. Leidenaren verwarmen hun huizen namelijk in 2050 niet meer met een aardgasgestookte CV-ketel en koken ook niet meer op aardgas. Voor de geschikte alternatieven moeten in huis dus ook aanpassingen worden gedaan.

Ook schrijft de Leidse Warmtevisie voor dat we de opgave van 50.000 huizen in 33 jaar niet groter moeten maken dan dat deze al is. Zo wil de gemeente dat nieuwbouw niet meer op het gasnet wordt aangesloten, moeten oude gasleidingen niet meer worden vervangen en huizen die al zijn aangesloten op het warmtenet moeten in ieder geval geen stap terug naar aardgas meer doen.

Wethouder Paul Dirkse (Duurzaamheid): “Ik ben ontzettend trots dat we met de Leidse Warmtevisie een breedgedragen visie en aanpak voor de komende decennia hebben gemaakt. We hebben de visie opgesteld met Portaal, de Sleutels, Ons Doel, DUWO, Nuon, Liander, AllianderDGO, !Woon en Energiek Leiden. Al deze partijen staan volledig achter de Leidse Warmtevisie. Dit is belangrijk, de warmtetransitie is namelijk één van de grootste opgaven waar wij als gemeente de komende jaren mee te maken krijgen, we moeten hier dus samen met bewoners, bedrijven en instellingen de schouders onder gaan zetten. Omdat het college deze visie vandaag voor inspraak heeft vastgesteld, en dit stuk iedere Leidenaar aangaat, wil ik de stad uitnodigen om een reactie te geven op dit visiedocument. Ik ben zeer benieuwd!”


Warmtenet, groen gas of all electric?

Er zijn momenteel meerdere alternatieven voor verwarming met aardgas. In de toekomst zal dat nog verder toenemen. In Leiden zijn momenteel 13.000 huishoudens en 200 bedrijven aangesloten op het warmtenet. Deze huizen worden dus al niet meer verwarmd met individuele CV-ketels. De komende jaren wordt beoogd dat meer huizen worden aangesloten. Zo verkent de gemeente nu al of het mogelijk is om in Leiden Zuidwest een uitbreiding van het warmtenet te realiseren. In andere wijken is het logischer om voor geheel elektrische verwarming te kiezen. Voor deze huizen, die niet worden aangesloten op het warmtenet, geldt dat deze in ieder geval flink moeten gaan isoleren, zodat deze huizen bijvoorbeeld via een warmtepomp verwarmd kunnen worden. Delen van bijvoorbeeld de Merenwijk lenen zich hier goed voor. De oude binnenstad is een uitdaging, deze zal in de toekomst waarschijnlijk nog steeds grotendeels op gas verwarmd worden. Dit gebeurt dan natuurlijk wel met groen biogas. Voor de gehele stad geldt dat besparen van energie altijd een waardevolle investering is. Dus niet alleen voor de wijken die uiteindelijk elektrisch verwarmd gaan worden. Energie die je niet verbruikt hoef je immers ook niet duurzaam op te wekken. Inwoners van Leiden kunnen hiermee zelf ook aan de slag, zo draagt iedereen bij aan een aardgasvrij Leiden. In de Leidse Warmtevisie staat een uitvoeringsagenda beschreven, waarbij wordt aangegeven welke wijken het meest kansrijk zijn om als eerste aangepakt te worden.

Leidse Duurzaamheidsagenda

De Leidse Warmtevisie is een belangrijke en concrete stap binnen het Leidse duurzaamheidsbeleid; Leiden Duurzaam 2030 ‘Een kansrijke, leefbare stad voor nu en straks’ en de Duurzaamheidsagenda 2016-2020. Leiden wil als stad van Kennis en Innovatie voorop lopen op het gebied van duurzaamheid, meer energie besparen en meer gebruik maken van in de regio duurzaam opgewekte energie. Het aardgasvrij maken van Leiden levert een grote bijdrage aan het behalen van deze doelstellingen.
 
De Leidse Warmtevisie is op 6 juni voor inspraak vastgesteld door het college van B en W. Na het zomerreces stelt het college de visie opnieuw vast, dan de versie na inspraak. Naar verwachting wordt in september/oktober gesproken over de visie in de Leidse gemeenteraad.


Plaats op: