Home / Nieuwsitem

Gemeenteraad stemt in met uitbreiding betaald parkeren in Leiden

donderdag, 23 oktober 2014

Donderdag 16 oktober jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitbreiding van parkeerregulering in de schilwijken van Leiden. Dit betekent dat in grote delen van de stad betaald parkeren wordt ingevoerd.

Voorkeur voor één zone in de schilwijken en begrenzing gebied

De raad heeft een duidelijke voorkeur uitgesproken voor één vergunningzone in de schilwijken. Hierdoor kan straks met één vergunning binnen de hele schil rondom de binnenstad worden geparkeerd. Het parkeren van werknemers moet wel zoveel mogelijk worden verspreid. De gemeenteraad heeft het college gevraagd hiervoor verschillende opties uit te werken. De buitengrenzen van het betaald parkeren, zoals voorgesteld door het college, blijven ongewijzigd.

Nadere uitwerking van onder andere bezoekersregeling en de tijden van betaald parkeren

Het college werkt de komende maanden een aantal onderwerpen uit, die naar voren kwamen tijdens de informatieavonden en uit binnengekomen reacties bij de gemeente. De resultaten hiervan ontvangt de raad eind dit jaar ter besluitvorming. Het gaat om variatie in tijdvensters, een gebruiksvriendelijke bezoekersregeling, de werknemersvergunning en parkeren nabij winkels in de schilwijken.

Aanvullend wil de gemeenteraad dat het college nog een aantal zaken uitzoekt, zoals:
-           de tarieven van vergunningen voor werknemers en mantelzorgers
-           tegemoetkoming voor minima
-           maatwerk voor verenigingen
-           de vorm van de bezoekersregeling
-           het uiterlijk van de parkeerautomaten
-           de handhaving van andere zaken dan betaald parkeren door opsporingsambtenaren
-           de tijden en dagen waarop per locatie betaald parkeren geldt.
Alle moties zijn na te lezen op www.leiden.nl/raad.

De raad heeft tevens ingestemd met een klankbordgroep, waar belanghebbenden uit de stad aan deelnemen.

Planning en proces

1. Voorleggen uitwerking onderwerpen aan de raad
Het college zal de komende maanden de bovengenoemde onderwerpen uitwerken. Eind dit jaar wordt de uitwerking voorgelegd aan de gemeenteraad die daarover beslist.
2. Vaststellen ontwerpaanwijzingsbesluit en ontwerpverkeersbesluit
Het college zal vervolgens een ontwerpaanwijzingsbesluit en ontwerpverkeersbesluit vaststellen. In deze besluiten wordt vastgesteld op welke plaatsen en tijdstippen straks betaald parkeren geldt, en wordt besloten de blauwe zones op te heffen. Voordat deze collegebesluiten definitief worden vastgesteld, vindt een formeel inspraaktraject plaats waarbij belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen.
3. Besluitvorming gemeenteraad over vergunningen en tarieven
In 2015 zal de gemeenteraad een besluit nemen over de soorten vergunningen en de parkeer- en vergunningtarieven.
4. Start uitvoering uitbreiding betaald parkeren
De start van de uitvoering op straat staat gepland voor medio 2015. De uitvoering zoals nieuwe verkeersborden, parkeerautomaten, vergunningensysteem, opheffen blauwe zone, vindt niet in één keer plaats maar in fasen. Het kost ruim een jaar om de parkeerregulering in de hele schil rondom de binnenstad gereed te hebben.

Meer informatie

Op de webpagina Parkeerinfo vindt u veelgestelde vragen.
U kunt zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief Leiden Bereikbaar.


Plaats op: