Home / Nieuwsitem

Collegebesluiten gemeente Leiden

dinsdag, 13 juni 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

Woningbouwprogramma Leidse Schans 17.0296

Het college van burgemeester en wethouders gaat akkoord met het verzoek van de ontwikkelaar van de Leidse Schans om in Fase 2 zowel studentenwoningen als starterswoningen te realiseren. Er worden circa 660 studentenwoning en zo’n 420 starterswoningen gebouwd. Daarmee wordt ingespeeld op de veranderde situatie in de woningmarkt en kan naar verwachting eind dit jaar worden gestart met fase 2 van de Leidse Schans in het hart van de Lammenschansdriehoek.

Samenwerkingsovereenkomst Centrumroute 17.0295

De gemeente Leiden sluit een samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Zuid-Holland voor de R-net corridor Leiden Centraal – Leiden Lammenschans (‘De Centrumroute’). In deze overeenkomst maken gemeente en provincie afspraken over aanleg, gebruik, beheer en onderhoud van haltes en het traject.
De provincie levert in totaal een bijdrage van €10 miljoen aan de herinrichting van de Centrumroute. De provinciale bijdrage is als dekking opgenomen bij vaststelling van het Kaderbesluit Centrumroute (d.d. 3 december 2015). Met deze samenwerkingsovereenkomst worden de randvoorwaarden voor de besteding van deze gelden vastgelegd.

Bevestiging Garenmarkt als locatie 3 Oktoberviering 17.0316

Het college van burgemeester en wethouders stelt een brief vast aan de 3 Octobervereeniging met daarin een bevestiging voor het gebruik maken van de Garenmarkt voor de Minikoraal en Pleintaptoe nadat de werkzaamheden aan de ondergrondse garage zijn afgerond. Dit is naar verwachting eind 2019.

Beheerregeling BRP 2017 en Aanwijsbesluit BRP 2017 17.0304

De beheerregeling voor het BRP 2017 en het aanwijsbesluit BRP 2017 zijn vastgesteld. Een doelmatige voorziening van persoonsgegeven vereist dat de inrichting, werking en beveiliging van de basisregistratie personen worden ondergebracht in een beheerregeling. Uit de beheerregeling vloeit het aanwijsbesluit voort. Deze beheerregeling en aanwijsbesluit treden direct na bekendmaking in werking.

Eindheffingsbestanddelen werkkostenregeling 2017 17.0300

De werkkostenregeling voorziet in de mogelijkheid om aan medewerkers bepaalde vergoedingen en vertrekkingen te doen, zonder dat deze individueel bij de medewerkers fiscaal worden belast. Voor 2017 is besloten welke personele vergoedingen en verstrekkingen  worden aangewezen als onder de werkkostenregeling. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten van de verklaring omtrent gedrag, het Kerstpakket of de vergoeding ten behoeve van het gebruik van een eigen telefoon.

Intrekken raadsvoorstel continuering en financiering AKJ, Kindertelefoon en Sensoor 17.0301

Eerder heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voorgesteld in te stemmen met het continueren van de dienstverlening van AKJ, de Kindertelefoon en Sensoor, en hier middelen beschikbaar voor te stellen. Omdat staatssecretaris Van Rijn alsnog besloten heeft de betreffende functies vanaf 1 januari 2018 door het ministerie van VWS te laten financieren heeft het college van burgemeester en wethouders daarom besloten het raadsvoorstel in te trekken.

Schriftelijke vragen

 

Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid J. Olsthoorn (GL), ingekomen 8 mei 2017, inzake Verklaar Leiden fossiel vrij. 17.0298


Later openbaar gemaakt

Energieakkoord Holland Rijnland 17.0286 (6-6)
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025. Leiden gaat samen met de Holland Rijnland gemeenten, de provincie Zuid Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en de Omgevingsdienste West-Holland intensief werken aan energiebesparing en opwekking van duurzame energie in de regio.  Dit moet uiteindelijk leiden tot een energie neutrale regio in 2050. De gemeente Leiden werkt al aan deze thema’s met de uitvoering van de Leidse Duurzaamheidsagenda 2016-2020. Voor een aantal acties, zoals plaatsing van windmolens en grote zonnevelden en het ontwikkelen van duurzame warmtenetten, is een grotere ruimtelijke schaal en samenwerking met regionale partners cruciaal voor het bereiken van de doelstellingen. Daarnaast kunnen gemeenten door de samenwerking effectiever te werk gaan door samen op te trekken en van elkaar leren. Met de vaststelling van het Energieakkoord Holland Rijnland is het fundament gelegd voor het samenwerken en het realiseren van de duurzaamheidsambities en –opgaven. Door de toezegging van financiële middelen en capaciteit en het opstellen van een uitvoeringsplan kunnen acties de komende jaren opgezet en uitgevoerd worden. Dat moet leiden tot een aantal concrete resultaten in 2025.

 
Over de volgende onderwerpen is een separaat een persbericht beschikbaar:
  • Gunning ontwerpopdracht aan architect t.b.v. de verbouwing van het stadhuis 17.0306
  • De Leidse Warmtevisie (vaststelling voor inspraak) 17.0283 (6-6)

Plaats op: