Home / Nieuwsitem

Collegebesluiten gemeente Leiden

dinsdag, 28 november 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen.

Kaart concept ligplaatsenplan bedrijfs- /pleziervaartuigen 2017 17.0582
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 juni 2017 een nieuwe Bedrijfs- en Pleziervaartuigenverordening en bijbehorend ligplaatsenplan vastgesteld voor inspraak. In het ligplaatsenplan ontbrak een plankaart. Hoewel deze plankaart een verbeelding is van het beschrevene in het ligplaatsenplan hecht het college er waarde aan om deze nog voor inspraak te brengen voordat het geheel aan de gemeenteraad wordt aangeboden voor besluitvorming. De plankaart wordt daarom nu drie weken ter inspraak gelegd en na verwerking van de inspraak zal het geheel ter besluitvorming worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Tax Control Framework – Hoofddocument en brief naar raad over voortgang 17.0583
Fiscaliteit is een steeds belangrijker wordend aandachtsgebied voor gemeenten. Naast de ingewikkelde BTW-regels en de loonbelasting, hebben gemeenten vanaf 2016 ook te maken met wetgeving voor vennootschapsbelasting.

Omdat het college fiscaal in control wil zijn is een stelsel van processen met beheersmaatregelen ingericht. Dat wordt een Tax Control Framework genoemd.
Het college heeft dit zogeheten Tax Control Framework  vastgesteld. Hierin is de fiscale strategie van de gemeente Leiden verwoord. Leiden gaat de belangrijkste fiscale processen beschrijven en gaat de belangrijkste fiscale risico’s en benodigde beheersingsmaatregelen benoemen. Daarnaast wordt duidelijk aangegeven wie binnen de organisatie welke taken en verantwoordelijkheden op dit punt heeft.

Raadsbrief Beleidsnota Publieksparticipatie 17.0587
Het college van burgemeester en wethouders stuurt een brief aan de gemeenteraad. Het college is bezig met de actualisatie van de beleidsnota en verordening op publieksparticipatie. Hiervoor heeft zij input opgehaald bij een aantal externe relaties, ambtenaren en raadsfracties. Voorstel is om de oplevering van de nota en verordening te combineren met andere (te ontwikkelen) producten, zoals een protocol voor de participatieaanpak bij particuliere initiatieven in de markt (inspelend op de komst van de Omgevingswet) en de actualisatie van de Verordening op het Burgerinitiatief 2005 van de gemeenteraad. Dit alles zal dan in 2018 aan de nieuwe gemeenteraad worden aangeboden.


Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

 

Kaderbesluit Openbare Ruimte projecten Binnenstad 17.0581
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het kaderbesluit van de Openbare Ruimte projecten Binnenstad: (gedeelte) Oude Herengracht, Koepoortsburg, Havenplein, Ir. Driessenstraat-Oosterkerkstraat en Herenstraat vast te stellen. De herinrichting van deze straten zorgt voor een veilige omgeving voor de voetganger en fietser en een prettige omgeving om te wonen, werken en winkelen. Het uiteindelijke doel van de herinrichting is om een beter bereikbare binnenstad te realiseren, met meer bezoekers, meer bestedingen waardoor de waardering van de Leidse binnenstad wordt verhoogd.

 

Schriftelijke vragen

Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid M. van Sandick (CDA), ingekomen 18 oktober 2017, inzake Woonvisie Leiden en Holland Rijnland. 17.0580


Later openbaar gemaakte besluiten

Machtiging voor aandeelhoudersvergadering Dunea 23 november 2017 17.0569 (21-11)
De gemeente Leiden is aandeelhouder van het drinkwaterbedrijf Dunea. Op 23 november 2017 vindt er een algemene vergadering van de aandeelhouders plaats. In deze vergadering zullen de begroting en de tarieven 2018 worden vastgesteld. Voorstel van Dunea is om het tarief van het drinkwater met 2 cent per 1.000 liter (M3) te verlagen naar € 1,00 (inclusief btw 6%, exclusief overige belastingen zoals precariobelasting). Het college van Leiden zal in de aandeelhoudersvergadering ook aandacht vragen voor de borging van de  kwaliteit van het drinkwater en vragen welke maatregelen Dunea neemt om verontreiniging van drinkwater te voorkomen, zoals afgelopen zomer met Xgen. In 2018 investeert Dunea € 8,5 miljoen in een nieuwe zuiveringstechniek voor het afbreken van microverontreinigingen.

Erratum op raadsvoorstel RV 17.0082 (Algemene Plaatselijke Verordening 2015) 17.0571 (21-11)
Bij brief van 6 november 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd de behandeling van Rv 17.0082 (wijziging Algemene plaatselijke verordening 2015) uit te stellen, omdat is gebleken dat er onnauwkeurigheden in het voorstel zijn geslopen. Het betreft het voorgestelde artikel 2:6 (flyerverbod) en artikel 5:15 (ventverbod).Met dit erratum wordt de gemeenteraad een verbeterd voorstel ter besluitvorming aangeboden.

Instellen Kwaliteitscommissie Sociaal Domein 17.0555 (21-11)
De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders verzocht om een Kwaliteitscommissie sociaal domein in te stellen. Deze Kwaliteitscommissie krijgt de opdracht om onafhankelijk beeld te schetsen van de kwaliteit van het sociaal domein. Het vertrekpunt hiervoor is de Monitor sociaal domein. De kwaliteitscommissie wordt voor de duur van twee jaar benoemd, waarna zij met de het college en de gemeenteraad zal bespreken of en zo ja hoe de commissie haar werk voortzet.

Besluit op aanvraag jaarontheffingen Hudson’s Bay 17.0563 (21-11)
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten aan twee transportbedrijven een ontheffing te verlenen, zodat zij Hudson’s Bay ook in het weekend kunnen bevoorraden. Laden en lossen in de Breestraat is alleen toegestaan tijdens de venstertijden van maandag t/m vrijdag tussen 05.30 – 07.00 uur en tussen 09.00 – 11.00 uur. Dit om winkels en horeca te kunnen bevoorraden. Zware voertuigen (7,5 ton) zijn niet toegestaan. Met deze ontheffing is het tijdelijk toegestaan om Hudson’s Bay in het weekend te bevoorraden op zaterdag tussen 06.00 - 08.00 uur en op zondag tussen 07.00 - 09.00 uur. En daarbij mogen ook grote vrachtwagens gebruikt worden. De ontheffingen zijn twee jaar geldig. Het college wil de ontheffing tijdelijk toestaan zodat Hudson’s Bay gedurende de startfase de tijd heeft om het logistieke proces van bevoorraden in Nederland in te regelen. Na twee jaar wordt - mede in het licht van het onderzoek over stadsdistributie - in bredere zin opnieuw beoordeeld of een ontheffing kan worden gelegitimeerd.

Voortgangsrapportage Transformatie najaar 2017 17.0566
In Leiden werken sinds 2016 de gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners samen aan de veranderingen in het sociaal domein, ondersteund vanuit het programma Transformatie. Hiervoor zijn verschillende projecten gerealiseerd of nog in uitvoering. Over de voortgang van het programma en deze projecten informeert het college de raad. Het is de laatst rapportage, vanwege het aflopen van de programmaperiode eind 2017.
                                                                                                                                                                   

 


Plaats op: