Home / Nieuwsitem

Collegebesluiten gemeente Leiden

dinsdag, 13 februari 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

Indexering van de normbedragen voor onderwijshuisvesting 18.0066

De normbedragen voor onderwijshuisvesting zijn vastgesteld. Voor de bouwkosten verhoogt het college van burgemeester en wethouders de normbedragen met 4,7 procent. Voor eerste inrichting van scholen stijgen de vergoedingen met 1,59 procent. En de vergoedingen voor de materiële instandhouding voor de lokalen voor bewegingsonderwijs worden verhoogd met 2,41 procent.
De normbedragen voor de voorzieningen in de onderwijshuisvesting worden jaarlijks op advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aangepast aan de prijsontwikkelingen. Met deze indexering wordt het advies van de VNG overgenomen.

Actualisatie beleidsregels onderwijshuisvesting 18.0067

De vigerende beleidsregels op het gebied van onderwijshuisvesting zijn gedateerd en deels niet meer van toepassing. Daarom zijn ze geactualiseerd. Twee beleidsregels is ingetrokken en wordt niet vervangen omdat ze niet meer van toepassing zijn. De andere zijn geactualiseerd naar de huidige wijze van uitvoering en naar de actuele regelgeving. De aangepaste regels zijn voorgelegd aan de schoolbesturen en aan andere betrokken organisaties (Ambulante Educatieve Dienst en het Samenwerkingsverband VO).

Analyse wooncoach 18.0068

Het college van burgemeester en wethouders heeft de analyse Wooncoach vastgesteld en brengt de gemeenteraad met een brief op de hoogte van de resultaten. De analyse Wooncoach brengt in kaart hoe ouderen ondersteund kunnen worden bij het tijdig  (in een vroeger stadium) passend gaan wonen. Er is o.a. onderzocht of een wooncoach ouderen kan helpen bij het vinden van een passende woning. Ook geeft de analyse aanbevelingen voor het vervolgtraject en de financiering daarvan.

Nadere regels uitvoering Bomenverordening Leiden 2015 18.0075

Het college van burgemeester en wethouders heeft de nadere regels van de bomenverordening geactualiseerd. In de nadere regels wordt concreet gemaakt met welke maatregelen bomen in Leiden beschermd worden.  De nadere regels zijn op een aantal punten aangepast. Om te zorgen dat duidelijk is waarom bomen, boomstructuren en boomgebieden op de Groene Kaart van Leiden worden opgenomen, zijn de selectiecriteria in overleg met diverse organisaties uit de stad aangescherpt en uitgebreid. Daarnaast is de procedure voor het aanmelden van houtopstanden voor de Groene Kaart en de vierjaarlijkse VTA controle (waarbij gecontroleerd wordt wat de conditie van bomen is) vereenvoudigd. De mogelijkheid van het college om een schadevergoeding in te stellen is nader uitgewerkt. toegevoegd om de waarde van houtopstanden vast te stellen en tenslotte is de termijn waarop initiatiefnemers aanspraak kunnen maken op een uitkering uit het bomenfonds verkort van drie naar één jaar.

Samenstelling hoofdstembureau verkiezing leden gemeenteraad en aanwijzing lokaal zittingen hoofdstembureau 18.0080

Benoeming van de leden van het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad voor een periode van vier jaar met ingang van 1 januari 2018.

Intensieve wijkaanpak Slaaghwijk 18.0051

Het college van burgemeester en wethouders heeft de brief inzake Start Intensieve Wijkaanpak Slaaghwijk vastgesteld en stemt daarmee in met een intensieve wijkaanpak in Slaaghwijk voor de komende 3 jaar. De intensieve wijkaanpak is een combinatie van een gebiedsgerichte en een persoonsgerichte aanpak.
De wijk heeft te maken met overlast, sociale problematieken en veel aanbod van (welzijns)organisaties. Door een intensieve wijkaanpak wordt de verbinding tot stand gebracht tussen diverse initiatieven, functionarissen en projecten die een significante bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in Slaaghwijk zodat een duurzame samenwerking ontstaat.

Wijkvisie Prinsessenbuurt & de Hoven Leiden – (laat) de bewoner van noord aan het woord 18.0052

Het college van Burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad de wijkvisie Prinsessenbuurt & de Hoven Leiden aan en stelt de gemeenteraad voor om voor de realisatie van de wijkvisie in totaal € 650.000 te reserveren en voor de 1e fase € 270.000 beschikbaar te stellen voor de projecten, inclusief ambtelijke capaciteit en deze te onttrekken uit de reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken en de meerjarige begrotingswijziging vast te stellen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:


Schriftelijke vragen

Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld:

•    Beantwoording schriftelijke vragen van de raadsleden Gijs Holla (PvdA), Fleur Spijker (D66), Julian van der Kraats (SP) , ingekomen 13 december 2017, inzake actieplan ‘Aanpak huisjesmelkers’ 18.0032.


Plaats op: