Home / Nieuwsitem

Collegebesluiten gemeente Leiden

dinsdag, 10 september 2013

Overdracht César Franckstraat 9, Publieksparticipatie AWBZ-WMO

 


Overdracht César Franckstraat 9 13.0816

De Stichting Vrije Scholen Rijnstreek gebruikt het schoolgebouw aan de César Franckstraat 9 sinds
1 augustus 2011 niet meer. De school is in (juridisch) eigendom overgedragen aan de gemeente.

Publieksparticipatie AWBZ-WMO 13.0810

In het kader van het project Decentralisatie AWBZ/WMO is de gemeenteraad door het college geïnformeerd over de publicatie ‘Cliënten in beeld, deel 2 – Dilemma’s van burgers met een hulpvraag’, waarin een weergave wordt gegeven van gesprekken die gevoerd zijn door medewerkers van de gemeente Leiden met cliënten die te maken hebben met de decentralisatie AWBZ/WMO. Daarnaast is de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten van een tevredenheidsonderzoek dat gehouden is onder cliënten die (nu nog) gebruik van zorg/begeleiding, gefinancierd vanuit de AWBZ. Vanaf 2015 ontvangen deze cliënten hun zorg/begeleiding vanuit de WMO.

Overdracht terrein Da Vinci College Kagerstraat 13.0826

In verband met de sloop van de gymzaal en de nieuwbouw van sportzalen en het Driestarcollege aan de Mariënpoelstraat (de zogenaamde Agneslocatie) draagt het Da Vinci College een stuk van het terrein over aan de gemeente.

Algemeen Controleplan 2013 vastgesteld 13.0817

Het Algemeen Controleplan 2013 is het kader voor Leiden “in control”. Op basis van dit plan voeren de controleteams de interne controles uit. Het “in control” traject is niet van de interne accountant. Iedere medewerker levert in haar/zijn werk een bijdrage aan het “in control” traject. De wijzigingen ten opzichte van het plan van 2012 zijn dat we dit jaar meer nadruk gaan leggen op de onderwerpen integriteit en verbonden partijen. 

Gemeentegarantie Stichting Huisvesting Werkende Jongeren 13.0753

Stichting Huisvesting Werkende Jongeren laat 24 tweekamerwoningen bouwen aan de Herensingel 27.  Het college van burgemeester en wethouders verleent hiervoor gemeentegarantie. Deze is nodig om een lening van de bank te krijgen. Er is in Leiden grote behoefte aan betaalbare woningen voor werkende jongeren.

Ontwerpbestemmingsplan Dieperhout e.o. 13.0811

Het ontwerpbestemmingsplan Dieperhout e.o. is vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van de ROC-locatie en de Agnes-locatie (project Dieperhout) voor woningbouw en zorg-gerelateerde functies, het Driestar College, een sportaccommodatie en een parkeerplaats voor het Diaconessenhuis. Het plan ligt  vanaf 19 september zes weken ter inzage.

Intrekking voorkeursrecht percelen Oostvlietpolder 13.0828

Met het bestemmingsplan Oostvlietpolder wordt afgezien van de ontwikkeling van een bedrijventerrein in de polder en wordt de bestaande situatie vastgelegd. De aankoop van de grond door de gemeente is hiermee niet meer aan de orde.


Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

 

Verordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen 2014 13.0812

Het college van burgemeester en wethouders heeft de inspraakreacties op de verordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen 2014 vastgesteld en een licht gewijzigde verordening ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De verordening gaat in op 1 januari 2014. De huidige cliëntenraden WWB en Wsw worden dan samengevoegd tot één Adviesraad Werk en Inkomen. De nieuwe Adviesraad gaat bestaan uit cliënten uit verschillende doelgroepen en kan daardoor beter inspelen op en adviseren over nieuw gemeentelijk beleid op het brede terrein van werk en inkomen. Dit vooruitlopend op wijzigingen in de landelijke wetgeving.

Gemeentelijke garantstelling herontwikkeling De Meelfabriek 13.0801

Om de eerste fase van de herontwikkeling mogelijk te maken, geeft de gemeente een garantie van maximaal € 500.000,- af aan de kredietverstrekkers van de herontwikkeling van De Meelfabriek voor een periode van vijf jaar. Het college van burgemeester en wethouders vindt het van groot belang voor de stad dat de herontwikkeling tot stand komt. Het biedt de garantie dat de (rijks)monumenten behouden blijven en een nieuwe functie krijgen na jaren van leegstand. Na voltooiing van het plan ontstaat aan de oostelijke singelrand van Leiden een veelbelovende economische en culturele impuls voor de stad met o.a. woningen, studentenhuisvesting, parkeervoorzieningen, kenniseconomie, hotel- en congresruimten, recreatieve en sport- en wellnessvoorzieningen.


Schriftelijke vragen

Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadsleden Pieter Kos (GL) en Joost Hartlief (GL), ingekomen 5 augustus 2013, inzake stimuleren elektrisch fietsen.


Voor meer informatie zie het Bestuurlijke Informatie Systeem (BIS) op de website van de gemeente Leiden.

 


Plaats op: