Home / Nieuwsitem

Collegebesluiten gemeente Leiden

dinsdag, 16 mei 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen.

Wijkeconomie 17.0242

De gemeenteraad heeft het college gevraagd om kaderstellend beleid op te stellen voor de wijkeconomie. Met bestaand beleid en de bestaande manier van wijkgericht werken kan de gemeente Leiden wijkeconomie voldoende faciliteren. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten geen apart beleid voor wijkeconomie op te stellen. Het stimuleren van wijkeconomie is maatwerk. Al naar gelang de behoefte vanuit de specifieke wijken wordt samenwerking tussen bewoners, economische partners en gemeente tot stand gebracht zodat de economische potentie van de wijk en haar bewoners in volle sterkte benut en versterkt kan worden.

 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

Begroting 2018 en Meerjarenraming 2019-2021 Omgevingsdienst West-Holland 17.0243

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de begroting 2018 van de Omgevingsdienst West-Holland. In deze begroting is opgenomen welke programmadoelen door de dienst worden nagestreefd, welke activiteiten daarvoor worden verricht en welke kosten dat voor de deelnemers met zich meebrengt. De voor Leiden begrote bijdrage in 2018 past binnen de kosten zoals opgenomen in de begroting van de gemeente Leiden. De meerjarenbegroting laat de komende jaren een sluitend beeld zien bij het resultaat na bestemming. Het resultaat voor mutaties uit de reserves is in 2018 en 2019 nog negatief, om vervolgens vanaf 2020 positief te eindigen zodat de algemene reserve kan worden aangevuld. Dit beeld is conform het vastgesteld reorganisatieplan P1720.

Wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 17.0233

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de wijzigingen in de Model Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 vast te stellen en de aanpassingen op te nemen in de eigen Verordening maatschappelijke Ondersteuning 2015. Aanleiding voor de wijzigingen is de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 18 mei 2016 in diverse zaken over de uitvoering van de Wmo 2015. Eén daarvan had betrekking op de vraag of de Wmo-verordeningen van de gemeenten wel goed waren ingericht. De VNG besloot op grond van deze uitspraak om de Model Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 aan te passen. De aanpassingen hebben o.a. te maken met de delegatie van regelgevende bevoegdheden en met de aanpassing van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, dat waarschijnlijk per 1 augustus 2017 van kracht wordt en als doel heeft om gemeenten een reële prijs voor een Wmo dienst te laten betalen. De wijzigingen van de VNG werden door de Leidse regiogemeenten samen met Juridische zaken van Servicepunt71 vertaald naar de eigen verordeningen.

Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 17.0240

Het college van burgemeester en wethouders heeft het beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 vastgesteld. Het beleidsplan wordt nu ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.
Dit beleidsplan heeft ter inspraak gelegen en er zijn drie reacties ontvangen. Naar aanleiding van de inspraakreacties is het beleidsplan aangepast en wordt met één organisatie verder door gesproken over mogelijke wijzigingen in het beleid in de toekomst.
Leiden wil met een goede en effectieve schuldhulpverlening voorkomen dat mensen in de schulden raken en hen bij schulden ondersteunen, zodat hun problemen niet verergeren. Mensen met grote en problematische schulden wil de gemeente helpen via een schuldregeling, zodat zij zicht hebben op een schuldenvrije toekomst. Ook goede nazorg is van belang om te voorkomen dat mensen opnieuw in de problemen komen. Belangrijke uitgangspunten voor de werkwijze zijn onder andere maatwerk en aandacht voor de oorzaken van schulden.

Meerjarenbegroting 2018-2021, begrotingswijzigingen 2017 en informatie over jaarstukken 2016 van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 17.0245

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een positief advies uit te brengen aan het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland over de ontwerpbegroting 2018-2021 en over de begrotingswijzigingen 2017.

Zienswijze ontwerp-programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) 17.0241

De gemeenteraad van Leiden krijgt jaarlijks de gelegenheid om haar zienswijze te geven op de begroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden, zodat het algemeen bestuur van de veiligheidsregio dit mee kan wegen in zijn besluit. Het college stelt de raad voor om de begroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden te steunen.


Plaats op: