Home / Nieuwsitem

Collegebesluiten gemeente Leiden

dinsdag, 4 april 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen


Raadsinformatiebrief Humanities Campus 17.0171

Het college van burgemeester en wethouders stuurt een brief aan de gemeenteraad over de stand van zaken van het project Humanities Campus, de herontwikkeling Witte Singel - Doelencomplex. Op dit moment vindt de inhoudelijke beoordeling plaats van de vier stedenbouwkundige modellen die de universiteit aan het college heeft aangeboden. Het campusmodel is voor de universiteit het gewenste model om door te ontwikkelen. Uit een eerste analyse op hoofdlijnen blijkt dat het aangeleverde voorkeursmodel van de universiteit geen stedenbouwkundig plan is conform het gestelde in de nota van uitgangspunten van 21 januari 2016.

Het college van burgemeester en wethouders begrijpt het grote belang van de Humanities Campus voor de Universiteit van Leiden. Het college ziet hierin ook een strategisch belang voor de stad. Tegelijk is er het besef van het belang van de sociale woningbouw en de huidige bewoners. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot een stedenbouwkundig plan waarbij een breder draagvlak kan worden verkregen. Voor de zomer legt het college de vervolgaanpak voor aan de gemeenteraad. 

Reactie op open brief Rover 17.0181

ROVER heeft in een open brief haar mening kenbaar gemaakt over keuzes die gemaakt zijn met betrekking tot het openbaar vervoer. Het college van burgemeester en wethouders reageert op de brief van ROVER. 

'Leiden, de lerende stad'; versterking kennis en zorg/welzijn. 17.0178

Het college van burgemeester en wethouders heeft het rapport 'Leiden, de lerende stad' vastgesteld. In de eerste helft van 2016 is een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling en het gebruik van Leidse kennis in het sociaal domein, met name op het gebied van gezondheid, zorg & welzijn. Centraal daarin stond het vertrekpunt hoe je meer kunt maken van wat er al aanwezig is, een verbetering van de kennisinfrastructuur op dit terrein: hoe komen de werelden van kennis en van beleid en praktijk van zorg & welzijn bij elkaar.

Centraal in het rapport staat dat deze verbinding versterkt kan worden door goed aan te sluiten bij de vraag van inwoners en professionals (vraagarticulatie) en aanwezig kennis toepasbaar te verspreiden (kennisdisseminatie). De gemeente Leiden kan het verbinden van zorg en welzijn, het verbeteren van de vraagarticulatie en kennisdisseminatie, faciliteren. Uit het onderzoek volgt de aanbeveling om een health platform te realiseren, aangejaagd door een programmeur. Over het realiseren van deze aanbeveling neemt de gemeente het initiatief om met de betrokkenen binnen kennisinstellingen en zorg en welzijn in gesprek te gaan.    
 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

  

Vaststellen inspraak Overkoepelende visie jeugdbeleid en participatie (inspraak verwerkt) 17.0170

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de beantwoording van de inspraak op de Overkoepelende visie jeugdbeleid en participatie en stelt nu de gemeenteraad voor dit visiedocument vast te stellen. De overkoepelende visie gaat in op de wens van jeugdigen om mee te kunnen denken over onderwerpen die voor hen relevant zijn. Verder gaat de visie in op hoe Leiden gelijke kansen en perspectieven voor alle jeugdigen kan bieden en daarmee een plezierige stad is om in op te groeien.    

 

Schriftelijke vragen

Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld:

 

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid Van Walraven en Theeuwen (SP), ingekomen 22 februari 2017, inzake ‘meebetalen gemeenten uit de regio aan ijsbaan’. 17.0179
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid Joost Beijjie (CDA), ingekomen 20 februari 2017, inzake invulling Veerpolder en Kagerzoom. 17.0174 

Plaats op: