Home / Nieuwsitem

Collegebesluiten gemeente Leiden 14 november 2017

dinsdag, 14 november 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen

Suggesties voor zienswijze raad op Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2017 17.0545
Holland Rijnland heeft de regionale woonagenda voor inspraak vastgesteld. In een brief aan de gemeenteraad geeft het college van burgemeester en wethouders de raad suggesties mee voor punten om in te spreken.

Ter Haarkade 1, definitief garantiebesluit starterswoningen SHWJ 17.0553
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten garant te staan voor een lening die de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren gaat afsluiten bij de Bank Nederlandse Gemeenten voor de financiering van 43 starterswoningen aan Ter Haarkade 1. De gemeenteraad heeft geen wensen of bedenkingen tegen garantieverlening en juicht uitbreiding met betaalbare starterswoningen toe.
 
Bewegwijzering sportparken in Leiden 17.0544
Het college van burgemeesters en wethouders heeft besloten de raad te informeren dat sportparken niet worden opgenomen in het bewegwijzeringsplan voor gemotoriseerd verkeer. De voornaamste reden hiervoor is dat sportparken een gering aantal bezoekers trekken, die onbekend zijn in Leiden.

Procedureregeling functiebeschrijving en –waardering 17.0556
Het college heeft ingestemd met de Procedureregeling functiebeschrijving en –waardering (aansluiting bij HR21). HR21 is een functiewaarderingssysteem ontwikkeld voor de gemeentelijke sector en beschrijft voor gemeentelijke organisaties 104 gewaardeerde functies. Met de invoering van HR21 wordt tegemoet gekomen aan de wens van gemeenten om binnen de sector meer eenduidigheid te krijgen in de functiewaardering en -beloning.


Schriftelijke vragen

Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld:

• Beantwoording schriftelijke vragen raadslid M. van Sandick (CDA), ingekomen 2 oktober 2017, inzake bouwplannen voor grond praktijkschoolgebouwen aan de Lammenschansweg. 17.0552
• Beantwoording schriftelijke vragen raadsleden R. Storm (CDA) en F. Zevenbergen (VVD), ingekomen 14 oktober 2017, inzake vrijlating gevaarlijke crimineel. 17.0550
• Beantwoording schriftelijke vragen raadslid J. Olsthoorn (GL), ingekomen 9 oktober 2017, inzake Vergroen de Maliebaan. 17.0559 


Later openbaar gemaakte besluiten

Erratum op voorstel SWT’s 17.0540 (7-11)
Het college van burgemeester en wethouders heeft een wijziging vastgesteld op het eerder uitgebrachte raadsvoorstel Kader Sociale wijkteams in Leiden. De wijziging betreft het toevoegen van de financiële paragraaf bij het voorstel.
 
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2018 17.0518 (7-11)
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om, conform het collegeakkoord, de OZB voor woningen te verlagen met 1,5%, aan te passen aan de nieuwe ontwikkelingen van de woningen en bovendien niet trendmatig te verhogen. Verder stelt het college voor de OZB voor niet-woningen voor 2018 te verhogen met de trend van 2,1% en aan te passen aan de ontwikkelingen. Dit percentage is het gewogen gemiddelde van loon- en prijsontwikkeling.
 
Nota van uitgangspunten Pilotgebied Rooseveltstraat 17.0538 (7-11)
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de Nota van Uitgangspunten Pilotgebied Rooseveltstraat. De Nota van Uitgangspunten geeft richting aan de verdere uitwerking van het Ontwikkelingsplan Pilotgebied Rooseveltstraat.
 
De gemeente Leiden wil in samenwerking met de ondernemers van het bedrijventerrein Rooseveltstraat en de woningcorporatie Portaal een ontwikkelingsplan opstellen voor het pilotgebied Rooseveltstraat. In het ontwikkelingsplan wordt een toekomstbeeld neergelegd, waarin tot uiting komt hoe ondernemen, wonen en recreatie aantrekkelijk in het gebied kan worden gecombineerd. Er wordt ook aangegeven hoe het gebied beter en veiliger kan worden ontsloten. Het ontwikkelingsplan wordt in het 1e halfjaar van 2018 opgesteld en zal komende zomer aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden.
 
Vaststelling bestemmingsplan LBSP-Gorlaeus 17.0534 (7-11)
Het college van burgemeester en wethouders legt het bestemmingsplan ‘LBSP – Gorlaeus’ ter vaststelling aan de gemeenteraad voor. Het bestemmingsplan LBSP-Gorlaeus voorziet in een adequate juridische regeling om de voorgenomen ontwikkelingen uit het op 16 februari 2017 vastgestelde masterplan Leiden Bio Science Park – Gorlaeus mogelijk te maken.
 
Vaststellen Brieven over Nieuwbouw ijsbaan Leiden 17.0539 (7-11)
In een brief aan de raad informeert het college over de verkenningen voor regionale coalitie en het voornemen om de nieuwe 250 meter ijshal te financieren. Ook heeft het college de regiogemeenten hiervan per brief op de hoogte gesteld. Voor de realisatie van een nieuwe ijshal op de locatie aan de Vliet, naast het nieuwe binnenzwembad, zijn de afgelopen maanden de mogelijkheden voor co-financiering door de regiogemeenten onderzocht. Uit deze verkenning blijkt dat de regiogemeenten nu nog geen definitieve toezegging kunnen doen voor medefinanciering. Wel is een aantal gezamenlijke randvoorwaarden en spelregels geformuleerd.
De nieuwe ijsbaan is essentieel voor het behouden van de schaatssport voor Leiden en omstreken, en draagt zo bij aan een stimulerend sportklimaat. Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad van Leiden voorstellen om de kosten van een nieuwe 250 meter ijsbaan op zich te nemen en dit mee te nemen in de voorbereiding op het kaderbesluit. Dit betekent dat de gemeenteraad wordt voorgesteld dat niet de Stichting IJshal maar de gemeente eigenaar worden van de nieuwe sportaccommodatie. De lagere rente die de gemeente hanteert wordt volledig ingezet voor financiering van de 250 meterbaan. Tevens zal de raad worden voorgesteld geen aanvullende bijdrage te verstrekken voor het surplus aan kosten voor een 333 meterbaan. Mochten de regiogemeenten financieel bijdragen en acties van de regionale schaatsverenigingen en Stichting Ijshal succesvol zijn, dan is de realisatie van een 333-meterbaan mogelijk. Vanwege de voortgang van het project zal de besluitvorming door die regiogemeenten uiterlijk 1 oktober 2018 duidelijk moeten zijn.
 
Evaluatie gezondheidsbeleid Ruimte maken voor gezondheid 2014-2018 17.0527 (7-11)
Het college van burgemeester en wethouders heeft de evaluatie van de nota Ruimte maken voor gezondheid, 2014-2018 vastgesteld en daarmee de aanzet gegeven voor het herijken van het lokaal gezondheidsbeleid na 2018. De raad wordt middels een brief over het besluit geïnformeerd.
Uit de evaluatie van de nota blijkt dat op tal van terreinen aan het thema gezondheid wordt gewerkt, zowel in de fysieke als sociale omgeving. Voor gezondheidsbevordering is een langdurige aanpak gewenst, specifiek ten aanzien van de speerpunten: voorkomen of tegengaan van overgewicht, diabetes, depressie, roken, schadelijk alcoholgebruik en meer bewegen. In 2018 gaat de gemeente Leiden aan de slag met het ontwikkelen van integraal gezondheidsbeleid. Door een integrale aanpak richten meer (publieke en private) partijen zich op de kansen voor gezondheidsverbetering.
 
Voortgang spoorverbinding Leiden-Utrecht 17.0487 (10-10)
De gemeenteraad wordt op de hoogte gebracht van voortgang van het provinciale project spoorcorridor Leiden – Utrecht. De voorgenomen extra sprinterbediening voor Leiden – Utrecht blijkt waarschijnlijk niet haalbaar. In plaats daarvan wordt verder gewerkt aan een nieuwe en kansrijke variant om de hogere frequentie te bereiken met een extra en snellere intercity.


Plaats op: