Home / Nieuwsitem

Collegebesluiten 5 december 2017

dinsdag, 5 december 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen

Prestatieafspraken 2018 17.0595

Het college van burgemeester en wethouders heeft met de zes in Leiden actieve woningcorporaties afspraken gemaakt over doelstellingen over de omvang en betaalbaarheid van de voorraad sociale huurwoningen, studentenhuisvesting, wonen en zorg, bijzondere aandachtsgroepen en duurzaamheid. Het gaat hier om een actualisatie en nadere uitwerking van de Prestatieafspraken 2015 – 2020. Bij de prestatieafspraken zijn maatregelen geformuleerd die ertoe moeten leiden dat de doelstellingen worden gerealiseerd. Op basis van deze afspraken kunnen corporaties en gemeente elkaar aanspreken op de taken en verantwoordelijkheden van beide partijen.

Vaststellen Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Minimaregelingen 2018 17.0596

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Minimaregelingen 2018 vastgesteld.  De wijzigingen ten opzichte van 2017 zijn marginaal. Het gaat om het vastleggen van een al bestaande praktijk die onvoldoende in bestaande regels tot uiting kwam (bijv.: ook zelfstandige met laag inkomen heeft recht) en aanpassingen van taalkundige of technische aard.

Ontwerp parapluplan stedenbouwkundige bepalingen bouwverordening 17.0603

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Ontwerp parapluplan stedenbouwkundige bepalingen bouwverordening vastgesteld en voor zienswijzen vrijgegeven. In november 2014 is de Reparatiewet BZK 2014 in werking getreden. In deze wet is de grondslag voor stedenbouwkundige bepalingen in de gemeentelijke bouwverordeningen komen te vervallen. Dit houdt in dat de dynamische parkeerregeling en de maximaal toegestane bouwhoogte bepaling uit de bouwverordening overgeheveld dienen te worden naar de vigerende bestemmingsplannen voor 1 juli 2018. Dit paraplu bestemmingsplan voorziet hierin.

Reactie brief provincie op rapport interbestuurlijk toezicht 17.0605

Het college ven burgemeester en wethouders stuurt een brief aan de gemeenteraad over het rapport Interbestuurlijk Toezicht (IBT). Op 31 oktober 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de Rapportage Interbestuurlijk Toezicht (IBT) over 2016 vastgesteld. Deze rapportage bevat de resultaten van het interbestuurlijk toezicht door de provincie Zuid-Holland op 60 Zuid-Hollandse gemeenten. Het betreft zes toezichtsdomeinen: financieel toezicht, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, monumentenzorg, informatie- en archiefbeheer en huisvesting vergunninghouders.

Managementrapportage zelfevaluatie basisregistratie personen en registratie niet ingezetenen 2017 17.0602

Het is de plicht voor gemeenten, middels de Wet Basisregistratie Personen, om jaarlijks een onderzoek (audit) uit te voeren naar de inrichting, werking en beveiliging van de gemeentelijke Basisregistratie van Personen (BRP). In de gemeentelijke BRP staan persoonsgegevens van ingezetene in Nederlandse gemeenten. Tevens geldt deze onderzoeksverplichting voor de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen). De RNI is een register van personen die niet- ingezetene zijn van een gemeente in Nederland, maar die wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid.
Uit deze audits is naar voren gekomen dat veel goed gaat en op tweetal elementen in de verwerking van persoonsgegevens een verbeterslag gemaakt moet worden. Deze verbeterpunten zijn onderkend en in actiepunten gevat. Komend jaar worden deze actiepunten uitgevoerd. De veiligheid van de verwerking en/of de privacy van de persoonsgegevens is op geen moment in het geding geweest.

Programmabegroting jeugdhulp Holland Rijnland 2017 versie 2 17.0579

De TWO Jeugdhulp heeft een gewijzigde programmabegroting jeugdhulp 2017 opgesteld. Hierin zijn de meicirculaire 2017 en de extra middelen voor het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp die de raad beschikbaar heeft gesteld verwerkt. Deze gewijzigde begroting wordt door het college vastgesteld. De TWO Jeugdhulp informeert het college ook over de verwachting dat het resultaat voor 2017, ondanks de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld ca. ca. € 6,8 miljoen negatief zal zijn. Indien rekening wordt gehouden met de te treffen beheersmaatregelen en de inzet van resterende middelen van het Tijdelijk Fonds bedraagt het verwachte tekort ca € 3,6 miljoen. Voor Leiden betekent dit ten opzichte van de begroting  2017 een nadeel van € 650.000


Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

Programmabegroting jeugdhulp Holland Rijnland 2018 17.0578

De uitvoering van de  jeugdhulp leidt voor gemeenten in Holland Rijnland tot hogere financiële uitgaven dan het budget dat de Rijksoverheid hiervoor beschikbaar stelt. Om daadwerkelijk te bereiken dat hulp zo vroeg als nodig, zo dichtbij als mogelijk en in samenhang beschikbaar is, wordt de raad voorgesteld in 2018 voor uitvoering van de programmabegroting jeugdhulp Holland Rijnland 2018 € 1.868.160 extra beschikbaar te stellen. Het beleidsuitgangspunt van budget neutraal begroten wordt daarmee losgelaten voor 2018.


Schriftelijke vragen

Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid A. North, F. Zevenbergen, M. Gaulard, L. van Brussel (GL, VVD en D66), ingekomen 23 oktober 2017, inzake op weg naar een Hartveilig Leiden. 17.0597
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid D. de Vos (PvdA), ingekomen 30 oktober 2017, inzake Leidden als borstvoedings-vriendelijke stad. 17.598


Later openbaar gemaakte besluiten

 

Aankoop en verbouw Hotel Haas, Mariënpoelstraat 1a te Leiden 17.0589 (28-11)

Het college heeft besloten om het pand Mariënpoelstraat 1a (momenteel hotel Haas) aan te kopen ten behoeve van de huisvesting van mensen uit de maatschappelijke opvang. De aankoop van dit pand past in het streven om kwetsbare groepen zoveel mogelijk onderdeel uit te laten van de maatschappij (inclusieve samenleving) en te huisvesten in een breder arsenaal aan (kleinschalige) woonvarianten.


Plaats op: