Home / Nieuwsitem

Collegebesluiten

woensdag, 13 september 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen.

Stimuleringsfonds lokale media 17.0418

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor een stimuleringsfonds voor de lokale journalistiek op te richten. Het doel van het fonds is het bevorderen van kwaliteitsjournalistiek in de zin van onderzoeksjournalistiek en achtergrond, factchecking, onderbelichte onderwerpen en doelgroepen, zodat inwoners beter geïnformeerd kunnen worden over wat er speelt in Leiden. Het college stelt voor hiertoe een aparte stichting op te richten waarbij het bestuur op afstand staat van de gemeente, omdat dit de onafhankelijkheid van het fonds garandeert. Dit betekent dat er geen ambtenaren of gemeentelijk bestuurders zitting kunnen nemen in het bestuur. 

Tegengaan eenzaamheid 17.0423

Het college van burgemeester en wethouders stuurt een brief aan de gemeenteraad. In de brief is te lezen dat de eenzaamheidscijfers in Leiden niet significant zijn gestegen ten opzichte van 2015 en de gemiddelde cijfers overeenkomen met de landelijke cijfers. Het college schrijft dat er al veel wordt ondernomen om eenzaamheid bij verschillende doelgroepen tegen te gaan. Desondanks blijft het voorkomen van eenzaamheid een belangrijk thema dat aandacht blijft krijgen. Landelijke initiatieven worden gevolgd en nieuwe lokale initiatieven gestimuleerd.
De brief vormt een reactie op een motie waarin geconstateerd wordt dat er sprake is van een groeiende eenzaamheid onder inwoners.

Brieven over inpassingswensen RijnlandRoute 17.0420

De gemeente Leiden heeft de afgelopen maanden onderzocht of de RijnlandRoute nog beter ingepast kan worden bij de Oostvlietpolder en de Stevenshof. De gewenste aanpassingen (een fly-under bij de Oostvlietpolder en de verbreding van het aquaduct bij de Veenwatering) zorgen ervoor dat er wijzigingen op de tracébesluiten A4 en A44 van de RijnlandRoute nodig zijn. Deze wijzigingen zorgen voor risico’s en bezwaren die leiden tot vertraging en kosten voor de gemeente Leiden. Het college van burgemeester en wethouders heeft dan ook besloten hier niet meer in te investeren. De gewenste groen-recreatieve verbinding vanuit de Oostvlietpolder naar Cronesteyn, onder de Europaweg door, en de fietsroute door de knoop Leiden – West zijn nog inpassingswensen die nog onderzocht worden op haalbaarheid.
De gemeenteraad en de provincie Zuid-Holland worden per brief over het besluit geïnformeerd.


 
Intrekken raadsvoorstel uitvoeringsbesluit project Rijnsburgersingel Maresingel 17.0434

Het college trekt het collegevoorstel (b en w 17.0384) en het raadsvoorstel (Rv.17.0066) uitvoeringsbesluit project Rijnsburgersingel Maresingel in en brengt een nieuw voorstel in voor besluitvorming. Een aantal kleine omissies wordt hersteld in het nieuw aan te leveren voorstel.Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

Partiële herziening ruimtelijk-economische horecavisie Nieuwe Rijngebied 17.0419

Het college heeft besloten het voorstel voor de partiële herziening van de ruimtelijk-economische horecavisie voor het Nieuwe Rijngebied na inspraak aan de gemeenteraad voor te leggen. 
De herziening houdt in dat er voor maximaal vijf extra panden vestiging van horeca toe wordt gestaan in het Nieuwe Rijn gebied. Het gebied zeer gewild en geschikt is voor horeca. En de winkelleegstand neem in het gebied ondanks de horecastop toen. De vestigingsmogelijkheid geldt voor de horecacategorieën I, I* en III**, dan wel een van het bestemmingsplan afwijkende mengvorm van winkel en horeca in categorie I. Kort samengevat gaat het bij categorie I om daghoreca zonder alcohol, bij categorie I* om daghoreca met alcohol, en bij categorie III** om restaurants die op openingsdagen altijd vanaf 12.00 uur geopend moeten zijn. Deze categorieën sluiten het best aan op de winkelfunctie van het gebied.

Winkelnota Leidse Binnenstad 2018-2021 17.0422

De conceptversie van de Winkelnota is vastgesteld na inspraak en ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. De nota borduurt voort op ‘Retailvisie Leidse Regio 2025’ en de ‘Kaderstellende notitie actualisatie Beleidskader Winkelvoorzieningen Binnenstad 2016-2021’. Het college van burgemeester en wethouders geeft met de nieuwe Winkelnota Leidse Binnenstad 2015-2021 concrete kaders, handvatten en ook acties voor een aantrekkelijke, concurrerende en toekomstbestendige binnenstad als winkelgebied. De uitdagingen in de detailhandel zijn groot door onder andere veranderend winkelgedrag van consumenten. Binnensteden moeten steeds meer met elkaar concurreren om de gunst van de winkelende consument. De Winkelnota is het resultaat van intensieve samenwerking met de stakeholders in de Leidse binnenstad, zoals winkeliers, bewoners, vastgoedeigenaren, horecaondernemers, cultuurinstellingen en makelaars.

Leidse Warmtevisie 17.0417

De Leidse Warmtevisie is na inspraak vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad.
De warmtevisie legt de basis voor de Leidse warmtetransitie, met als doel het ontwikkelen van betaalbare, betrouwbare, gedragen en duurzame alternatieven voor de huidige verwarming door aardgas in de bebouwde omgeving. Tevens geeft het college een reactie op het ingekomen advies van de Leidse Milieuraad. Uiterlijk in 2050 wordt er in Leiden helemaal geen gebruik meer gemaakt van aardgas. Op dit moment wordt ongeveer 80% van de huizen in Leiden verwarmd met aardgas. Ook kookt het overgrote gedeelte van de Leidenaren op aardgas. Aardgas is geen duurzame energie, we moeten daarom met z’n allen op zoek naar goede alternatieven.

Schriftelijke vragen


Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid A. van den Berg (SP), ingekomen 16 juni 2017, inzake Praktijk verkeersexamen basisscholen. 17.0416

Plaats op: