Home / Nieuwsitem

Collegebesluiten

vrijdag, 7 juli 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

Strategische Verkenningen 2018-2022 17.0358 (4-7)

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van de “Strategische verkenningen 2018-2022” en heeft deze ter informatie doorgezonden aan de gemeenteraad. De verkenningen bevatten informatie die Leidse politieke partijen kunnen benutten in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Belangrijke onderwerpen in de verkenningen zijn onder meer: verstedelijking, verduurzaming en de zorg voor een inclusieve samenleving.
De strategische verkenningen zijn opgesteld door de ambtelijke organisatie, onder verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris. Net als bij alle voorgaande vijf strategische verkenningen (2013, 2009, 2005, 1998 en 1994) heeft het college geen invloed uitgeoefend op de inhoud ervan.

Reactie op aangepast akoestisch advies MJPG Prorail 17.0337 (4-7)

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van het aangepast akoestisch onderzoek dat door ProRail is uitgevoerd in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidhinder Spoor. Het College kan instemmen met de uitkomsten van het onderzoek. Als maatregel wordt door ProRail aangegeven dat op drie plaatsen in de gemeente Leiden extra geluidsschermen nodig zijn: bij het LUMC, bij de Reitzstraat/De Wetstraat en bij de Transvaalkade.
Burgemeester en wethouders willen graag dat ProRail met de gemeente Leiden in gesprek gaat om verdere afspraken te maken over de uitwerking van de schermen en het overleg met de omwonenden.

Voortgang uitwerking Toekomstvisie BplusC en project vernieuwbouw BplusC 17.0321 (4-7)

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over de voortgang van de uitwerking van de Toekomstvisie BplusC, de resultaten van de haalbaarheidsstudie naar de concentratie van de huisvesting van de centrumlocaties van BplusC en over het vervolgproces. Het college wil eerst meer inzicht en zekerheid over hoe BplusC de vernieuwing vorm gaat geven. Daarom is in overleg met de Raad van Bestuur van BplusC afgesproken dat er een extern onderzoek komt naar de toekomstvisie en benodigde randvoorwaarden. Het streven is om het onderzoek nog dit jaar af te ronden.

Burgemeestersbesluiten

Gemeentelijk cameratoezicht directe omgeving Jacques Urlusplantsoen tot en met 31 oktober 2017 BB 17.069

Artikel 151c van de Gemeentewet biedt de mogelijkheid aan de burgemeester, indien de gemeenteraad hem deze bevoegdheid bij verordening heeft verleend, een gebied aan te wijzen waarbinnen gebruik kan worden gemaakt van cameratoezicht. In juli 2016 heeft de gemeenteraad deze bevoegdheid verleend aan de burgmeester voor het gebied in en rondom het Jacques Urlusplantsoen. De burgemeester heeft destijds zijn voornemen geuit om na toekenning van de bevoegdheid cameratoezicht voor het desbetreffende gebied in te
willen stellen. In juli 2016 zijn de camera’s opgehangen en is dit ter plaatste via borden en door middel van brieven kenbaar gemaakt. Met dit besluit wordt het cameratoezicht formeel bekrachtigd tot en met 31 oktober waarna een evaluatie volgt.

Schriftelijke vragen

Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld:
•    Beantwoording schriftelijke vragen raadslid N. Wanga (SP), ingekomen 30 juni 2017, inzake Besmetting speelwaterplaats Tuin van Noord. 17.0371


Plaats op: