Terras of uitstalling exploiteren

Samenvatting

Voor het houden van een terras/terrasboot is een vergunning nodig. Onder een terras verstaat de gemeente een buiten de besloten ruimte liggend deel van een horecabedrijf waar zitgelegenheid is en waar tegen vergoeding maaltijden, hapjes en/of dranken worden geserveerd.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een terrasvergunning moet u ook een Omgevingsvergunning aanvragen om uw terras in overeenstemming te brengen met het bestemmingsplan.

Terrasvergunningen worden alleen verleend voor inrichtingen die in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning (alcoholhoudende drank) of een drank- en horecaverlof (alcoholvrije dranken).

Als u (permanente) schermen, afdaken of vlonders wilt gebruiken, is hiervoor een omgevingsvergunning vereist.

De gemeente kan een vergunning weigeren als:

 • Het gebruik schade toebrengt aan de weg of gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan.
 • Het gebruik een belemmering kan worden voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.
 • Het gebruik afbreuk doet aan andere publieke functies van de openbare ruimte, inclusief de bescherming van het uiterlijk aanzien daarvan.

 

 • een terras niet is gesitueerd direct aangrenzend aan of in de directe nabijheid van de horeca-inrichting van de aanvrager;
 • uit de aanvraag blijkt dat door de afmeting van het terras op een trottoir of voetgangersgedeelte niet tenminste 1,5 meter vrije doorgang voor het verkeer is gewaarborgd, tenzij de burgemeester van oordeel is dat vanuit verkeerstechnisch oogpunt een doorgang van minder dan 1,5 meter verantwoord is;
 • uit de aanvraag blijkt dat het terras breder is dan de gevelbreedte van de horeca-inrichting, tenzij de burgemeester van oordeel is dat, gelet op onder meer de belangen van eigenaren/gebruikers van belendende percelen een afwijkende breedtemaat vereist of aanvaardbaar is;
 • de aanvraag betrekking heeft op een terras op een binnenplaats of binnenterrein, dat wil zeggen een plaats of een terrein dat omsloten is door woningen, tenzij de burgemeester van oordeel is dat door het verbinden van voorschriften aan de vergunning overlast voor eigenaren/gebruikers van belendende percelen kan worden voorkomen;
 • voor het terras ook andere vergunningen zijn vereist welke krachtens de desbetreffende wettelijke bepalingen niet kunnen worden verleend.

Bij de verlening van een terrasvergunning kan de burgemeester nadere regels vaststellen, c.q. nadere voorschriften stellen ten aanzien van:

 • de inrichting van terrassen
 • Reclame op terrassen
 • de voorkoming van overlast voor eigenaren/gebruikers van belendende percelen.

De burgemeester verbindt aan een terrasvergunning in elk geval voorschriften met betrekking tot de toegestane locatie en de toegestane omvang van het terras. Daarnaast kunnen deze voorschriften ook van ruimtelijke functionele aard zijn of betrekking hebben op de ruimtelijke kwaliteit van het terras.

Terrasvergunningen worden verleend voor onbepaalde tijd en zolang er geen wijzingen zijn in de drank- en horecavergunning of het drank- en horecaverlof of de ligging of de afmeting van het terras blijft de vergunning geldig.

Aanvragen

U kunt online aanvragen of online wijzigingen doorgeven via het Ondernemingsdossier.
Het Ondernemingsdossier is een samenwerkingsverband tussen de Rijksoverheid, de Koninklijke Horeca Nederland en o.a. de Gemeente Leiden.

Enkele voordelen:

 • Digitaal verguningen aanvragen en meldingen doen, waar en wanneer u dat uitkomt.
 • Het Ondernemingsdossier wijst u op verplichte velden en bijlagen, hiermee voorkomt u het versturen van incomplete aanvragen.
 • Hergebruik van eerder ingevoerde gegevens.
 • Al uw vergunningen, meldingen en informatie online beschikbaar.
 • Een melding instellen als acties of vergunningen verlopen.

Stap 1
Om via het ondernemingsdossier uw vergunning aan te vragen heeft u e-herkenning nodig. U heeft hiervoor een KvK-nummer nodig en eventueel uw 4 cijferige vestigingsnummer (eenmalig)

Stap 2
Met e-herkenning kunt u inloggen om uw ondernemingsdossier aan te maken (eenmalig)

Stap 3
Alle vergunningen kunt u voortaan aanvragen via het ondernemingsdossier.

Meer weten bekijk dan het filmpje; Wat is het ondernemingsdossier

Ten behoeve van de vergunningverlening vragen wij advies op bij de volgende gemeentelijke afdelingen:

- Verkeer en Vervoer
- Ruimtelijke Ordening
- Parkeren, Markt en Water

De aanvraag en het besluit worden beiden gepubliceerd in de Stadskrant.
De procedure van het in behandeling nemen van uw aanvraag duurt acht weken.

Formulieren

Meenemen


Meesturen; situatietekening op schaal 1:100.


Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen of het wijzigen van een terrasvergunning bedraagt € 319,24

Indien het noodzakelijk is dat het terras wordt gemarkeerd betaald u € 33,70 per markeringspunt.

In het geval van een nieuwe eigenaar, indien de locatie en omvang van het terras ongewijzigd blijven, is het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen of het wijzigen van een terrasvergunning € 139,30

Meer...

Achtergrond


Openingstijden van een terras:

Een terras mag van zondag- t/m donderdagavond tot 24:00 uur open zijn.
Op vrijdag- en zaterdagnacht mag een terras tot 01:30 uur geopend zijn.
Als het overdag warmer is geweest dan 28 graden mogen terassen op zondag- t/m donderdagnacht open blijven tot 01:00 uur en op vrijdag- en zaterdagnacht tot 02:00 uur.
In de hofjes- en binnenterreinen mag het terras openblijven tot 23:00 uur.

In veel gevallen, wanneer er geen vanzelfsprekende begrenzing aan een terras is, wordt het terras in de bestrating aangegeven met metalen markeringspunten.

Wanneer men op het terras alcohol wil schenken, moet uw terras als lokaliteit worden vermeld op de drank- en horecavergunning.

Voor het verlenen een terrasvergunning zijn de artikelen 2:27 t/m 2:28A van de Algemene Plaatselijke Verordening van toepassing.

Lokale regelgeving

Tips

Als u (permanente) schermen, afdaken of vlonders wilt gebruiken, is hiervoor in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning vereist. Wij wijzen u erop dat bij indiening van een aanvraag u het vigerende bestemmingsplan moet controleren of uw bedrijfsactiviteiten passen binnen dit bestemmingsplan. Dit kunt u doen bij het Servicepunt Bouwen & Wonen.

Bijgewerkt: 09-05-2016