Bezwaar en beroep

Samenvatting

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Denk aan een geweigerde omgevingsvergunning of afgewezen aanvraag om een voorziening of uitkering. De gemeente beslist op uw bezwaar. Bent u het niet eens met deze beslissing dan kunt u daarna beroep instellen bij de Rechtbank.

Voorwaarden

Bezwaarschrift

Voor het opstellen en indienen van een bezwaarschrift heeft u geen juridische kennis nodig, zolang u maar zorgt dat duidelijk wordt tegen welk besluit u bezwaar aantekent en wat uw argumenten zijn. Mocht u meer zeker willen zijn over de formulering dan kunt u altijd terecht bij een Rechtswinkel (Juridisch Loket) of eventueel bij uw Rechtsbijstandsverzekering.

Beroepschrift

U dient een beroepschrift in, nadat uw bezwaar is afgewezen of als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift. Bent u van plan een beroepsprocedure bij de rechtbank te beginnen, dan is het aan te bevelen raad te vragen aan een advocaat van een Rechtswinkel of eventueel bij uw Rechtsbijstandsverzekering. Aan uw beroepschrift worden dezelfde eisen gesteld als aan uw bezwaarschrift. Let u er wel op dat u een omschrijving van de uitspraak op uw bezwaarschrift geeft en de dagtekening van de uitspraak vermeldt. U kunt ook een kopie van de uitspraak toevoegen.

Overschrijding van de doorlooptijd

Soms staat in de wet binnen welke termijn de overheid moet beslissen als een burger een aanvraag doet of ergens bezwaar tegen maakt. Is er in de wet niets geregeld, dan moet de overheid binnen een redelijke termijn beslissen. Wat een redelijke termijn is, hangt af van het soort beslissing. De overheid moet in ieder geval binnen 8 weken een besluit nemen. Als dat niet lukt, moet ze per brief laten weten binnen welke termijn ze wel een besluit neemt. Wordt die termijn overschreden, dan kan het zijn dat de overheid een dwangsom moet betalen.

Deze termijn van 8 weken geldt niet voor bezwaren tegen een belastingaanslag, waaronder een naheffingsaanslag parkeerbelastingen (parkeerbon). Zie hier voor bezwaar tegen een parkeerbon.

De dwangsom bedraagt € 20 tot € 40 per dag, met een maximum van € 1260.

U kunt een standaard formulier voor de aanvraag van de dwangsom van de site van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties downloaden.

Aanvragen

Bezwaarschrift

U moet het bezwaar indienen binnen 6 weken na de datum van bekendmaking (meestal de datum van verzending) bij het bestuursorgaan dat de beslissing genomen heeft. In het besluit zelf is meestal aangegeven of u bezwaar kunt maken.

Bezwarencommissie

 1. In de gemeente Leiden wordt een onafhankelijke bezwarencommissie ingeschakeld die u hoort en vervolgens een advies uitbrengt.
 2. Het bestuursorgaan dat het oorspronkelijke besluit heeft genomen, neemt een nieuw besluit, waarbij rekening wordt gehouden met het advies van de bezwarencommissie.
 3. In de regel duurt het maximaal 12 weken na afloop van de bezwarentermijn voordat u een besluit hierop krijgt. Het kan echter voorkomen dat er bijzondere omstandigheden zijn die het halen van die termijn onmogelijk maken. Dan moet het bestuursorgaan dat u per brief melden voordat de termijn van maximaal 12 weken is overschreden.

Beroepschrift

 1. Een beroepschrift moet u indienen bij de rechtbank in Den Haag.
 2. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het beroepschrift.
 3. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat de uitkomst van het bezwaar bekend is gemaakt.
 4. Het beroepsorgaan neemt 16 weken na ontvangst van het beroepschrift een beslissing. Zo niet, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Afwijkingen

Er zijn besluiten waarop geen bezwaar mogelijk is of waarop een andere (beroeps)procedure moet worden gevolgd. De gemeente zal u daar in die gevallen direct op wijzen.

Formulieren

Product image

Meenemen

Bezwaarschrift

In uw bezwaarschrift moet u vermelden/meesturen

 1. Uw naam en adres.
 2. De datum.
 3. Tegen welk besluit u bezwaar maakt.
 4. Reden van uw bezwaar.
 5. Uw handtekening.
 6. Zo mogelijk een kopie van dit besluit.

Beroepschrift

In een beroepschrift moet u vermelden/meesturen

 1. Uw naam en adres.
 2. De datum.
 3. De reden van beroep.
 4. Uw handtekening.
 5. Een kopie van de beslissing waartegen het beroep is gericht.
 6. Zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft.

Vereniging, stichting of vennootschap

Ook organisaties (verenigingen, stichtingen en vennootschappen) kunnen in hun belang worden getroffen door besluiten van een gemeentelijk bestuursorgaan. In deze gevallen moet het bezwaarschrift ondertekend zijn door een of meer leden die daartoe bevoegd zijn. Wie dat is (zijn) kan blijken uit de statuten en het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Stuur in dat geval een kopie van bijvoorbeeld de statuten mee met het bezwaarschrift.

Meer...

Tips

Overleg vooraf met de contactambtenaar van de gemeente. Soms blijken andere opties mogelijk.

Bijgewerkt: 24-03-2017