Afvalstoffenheffing

Samenvatting

De gemeente is verplicht huishoudelijk afval op te halen en te verwerken. De kosten hiervan betaalt de gemeente uit de afvalstoffenheffing. Elk huishouden moet afvalstoffenheffing betalen. Het tarief hangt af van de grootte van het huishouden. U betaalt de afvalstoffenheffing tegelijk met de andere belastingen die op de gecombineerde aanslag staan. Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing; zij moeten zelf zorgen voor de afvoer van hun bedrijfsafval.

Voorwaarden

Doel

De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Het doel van deze belasting is het dekken van de kosten die de gemeente maakt om het afval van huishoudens in te zamelen en te verwerken.

Verplichte betaling

De gemeente heeft het recht deze belasting op te leggen aan ieder huishouden dat aan de ophaalroute ligt. Dit houdt in dat ieder huishouden dat de mogelijkheid heeft zijn afval aan de gemeentelijke reinigingsdienst mee te geven afvalstoffenheffing moet betalen. Ook als u uw afval nooit meegeeft, bent u verplicht te betalen.

Kamerverhuur

Bij kamerhuur betaalt de eigenaar/verhuurder van het pand de afvalstoffenheffing. De eigenaar/verhuurder kan deze kosten doorberekenen in de huurprijs.

Verhuizing

 • Bij verhuizing naar een andere gemeente of vertrek naar het buitenland bent u geen afvalstoffenheffing meer verschuldigd met ingang van de maand volgend op uw verhuisdatum.
 • Bij verhuizing binnen de gemeente verandert er niets aan de heffingsaanslag.

Aanvragen

Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken via het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift richt u aan de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (www.bsgr.nl/meer-weten/bezwaar-en-beroep.html).

Meenemen

In uw bezwaarschrift dient u minimaal de volgende zaken te vermelden:

 1. De naam en het adres van de belastingplichtige.
 2. De dagtekening van de aanslag.
 3. Een omschrijving van de aanslag waartegen het bezwaar wordt gemaakt.
 4. De reden van het bezwaar (de motivering).

(U kunt in een bezwaarschrift tegen meer dan één aanslag bezwaar maken.)

 • Wijst de BSGR uw bezwaar af, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van deze uitspraak beroep aantekenen bij de rechtbank door middel van het indienen van een beroepschrift.
 • Wanneer u tegen de uitspraak op het bezwaarschrift in beroep wilt gaan, worden aan het beroepschrift dezelfde eisen gesteld als aan het bezwaarschrift.
 • Let u er wel op dat u in uw beroepschrift niet de dagtekening en omschrijving van de aanslag geeft, maar de dagtekening en omschrijving van de uitspraak op uw bezwaarschrift.

Kosten

Tarieven 2017

De hoogte van het tarief van de afvalstoffenheffing hangt af van de grootte van het huishoudenomvang:

 • eenpersoonshuishouden: € 149,28

 • tweepersoonshuishouden: € 214,68

 • drie- of meerpersoonshuishouden: € 280,20

Meer...

Achtergrond

De hoogte van de aanslag wordt vastgesteld aan de hand van tarieven uit de gemeentelijke verordening. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van het aantal personen binnen een huishouden. Hiervoor worden de persoonsgegevens van de basisregistratie personen geraadpleegd (BRP). Het is daarom van belang dat u zich altijd bij de gemeente laat inschrijven op het adres waar u woont.

U kunt de regeling vinden in de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2017.

Verwijzingen

Wetgeving

Bijgewerkt: 07-04-2017