Omgevingsvisie Leiden geselecteerd als pilot omgevingswet

Samen met negen omliggende gemeenten heeft Leiden de regionale agenda omgevingsvisie 2040 Het Hart van Holland opgesteld. Een visie en uitvoeringsagenda voor het metropolitane gebied van Leiden

Samen met bewoners, bedrijven en instellingen gaan de gemeenten in gesprek om de agenda voor het Hart van Holland verder uit te werken in een omgevingsvisie 2040 voor de stad Leiden.  In dit document worden de Leidse en regionale opgave met elkaar verbonden

Het Ministerie van (I&M) vindt de combinatie waarbij een aantal gemeenten samen werken aan een gezamenlijke visie die in een Omgevingsvisie verwerkt zal worden erg interessant. Leiden is daarom aangewezen als een van de negen pilot projecten voor de Omgevingsvisie.

Leren van elkaar

Er is door het ministerie geselecteerd op thema’s als integraliteit, participatie, klimaatadaptatie en energie(transitie), gezondheid, krimp, cultuur (erfgoed) en regionale samenwerking.  Hiermee verwacht men diverse leerervaringen. De ervaringen die worden opgedaan, kunnen ook andere organisaties weer verder helpen.  

De gemeente Leiden doet graag mee met de pilot, omdat het kennis uit het hele land bij elkaar brengt. We kunnen leren van andere gemeenten en provincies en zij ook van ons.

Indien je meer wil weten over de verschillende pilots kun je  meer informatie vinden op de site van Ruimtevolk die deze opdracht voor het ministerie uitvoert.

Omgevingsvisie

De wereld verandert. Steeds meer mensen willen in de Randstad wonen. Mensen worden steeds ouder, het klimaat verandert en de fossiele brandstoffen raken op. Wat betekent dat voor ons en hoe kunnen we ons op deze veranderingen voorbereiden? Wat zijn de gevolgen voor de fysieke leefomgeving? Over deze vragen geeft de Visie 2040 straks antwoord. 

De omgevingsvisie wordt zowel themagericht (met nieuwe thema’s als gezondheid en veiligheid) als gebiedsgericht benaderd. Hierbij wordt vanaf de start het gemeentebestuur en de samenleving nauw  betrokken. Dit  sluit aan bij de doelen van de omgevingswet en het participatiebeleid de gemeente.