Vergoeding planschade

Als de gemeente een planologische maatregel neemt, kunt u (financiële) schade hebben aan onroerende zaken. Bijvoorbeeld aan uw woning of bedrijfspand. Meestal gaat het om een aangepast bestemmingsplan of omgevingsvergunning om af te wijken van een bestemmingsplan.

Vindt u dat u schade leidt? Dan kunt u een tegemoetkoming planschade aanvragen bij de gemeente. De schade kan bijvoorbeeld bestaan uit waardevermindering van uw onroerende zaken door:

  • beperking woonplezier
  • beperking privacy
  • beperking vrij uitzicht
  • schaduwwerking door nabije bebouwing
  • onevenredige verkeers- en parkeerhinder
  • minder goede bereikbaarheid

Voorwaarden

  • U dient de aanvraag in binnen 5 jaar vanaf het moment dat de planologische maatregel niet teruggedraaid kan worden, dit betekent dat de maatregel onherroepelijk is.
  • U kon de schade niet voorzien op het moment dat u eigenaar werd van uw onroerende zaak.
  • U kreeg de schade niet al op een andere manier vergoed.
  • Een planologische maatregel veroorzaakte de schade, het gaat dan bijvoorbeeld om een nieuw bestemmingsplan, een wijziging van een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan.