Vergoeding planschade

Als de gemeente een planologische maatregel neemt, kunt u (financiële) schade hebben aan onroerende zaken. Bijvoorbeeld aan uw woning of bedrijfspand. Meestal gaat het om een aangepast bestemmingsplan of omgevingsvergunning om af te wijken van een bestemmingsplan.

Vindt u dat u schade leidt? Dan kunt u een tegemoetkoming planschade aanvragen bij de gemeente. De schade kan bijvoorbeeld bestaan uit waardevermindering van uw onroerende zaken door:

 • beperking woonplezier
 • beperking privacy
 • beperking vrij uitzicht
 • schaduwwerking door nabije bebouwing
 • onevenredige verkeers- en parkeerhinder
 • minder goede bereikbaarheid

Voorwaarden

 • u dient de aanvraag in binnen 5 jaar vanaf het moment dat de planologische maatregel niet teruggedraaid kan worden en daardoor onherroepelijk is
 • uw eigendom is in waarde gedaald
 • u kon de schade niet voorzien op het moment dat u eigenaar werd van uw onroerende zaak
 • u kreeg de schade niet al op een andere manier vergoed
 • een planologische maatregel veroorzaakte de schade, het gaat dan bijvoorbeeld om een nieuw bestemmingsplan, een wijziging van een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan