5 tracédelen Leidse Ring Noord

Stand van zaken en planning

De geactualiseerde verkeerscijfers die in de zomer van 2017 bekend zijn geworden voorspellen op sommige delen van de Leidse Ring Noord meer verkeersdrukte. Deze informatie zorgt ervoor dat het Kaderbesluit voor de Leidse Ring Noord op een aantal punten wordt aangepast (herijkt). Ook de locatiekeuze van het busstation bij Leiden Centraal heeft invloed op de verkeersdrukte en de routes van het verkeer dat gebruik maakt van de Leidse Ring Noord.

Tracédelen

Bij het herijken van het kaderbesluit Leidse Ring Noord worden 2 extra tracédelen benoemd. Ten eerste het tracédeel Schipholweg, in verband met de locatiekeuze van het busstation Leiden Centraal. Daarnaast is het tracédeel Kruispunt Engelendaal ontstaan door opsplitsing van het tracédeel in Leiderdorp in 2 afzonderlijke tracédelen, zodat de uitvoering van het kruispunt Engelendaal in de planning naar voren gehaald kon worden De Leidse Ring Noord bestaat in totaal uit de volgende tracédelen:
 

  • Plesmanlaan - Leiden
  • Schipholweg - Leiden
  • Willem de Zwijgerlaan - Leiden
  • Kruispunt Engelendaal - Leiderdorp
  • Oude Spoorbaan - Leiderdorp


De tracédelen Plesmanlaan en kruispunt Engelendaal worden binnen de eerder vastgestelde kaders verder uitgewerkt. Daarom worden deze 2 tracédelen nu uitgewerkt tot uitvoeringsbesluiten, op basis waarvan met de voorbereiding van de uitvoering gestart wordt.
 

Besluitvorming

Op dit moment werken de gemeenten Leiden en Leiderdorp aan de herijking van het kaderbesluit Leidse Ring Noord en de 2 uitvoeringsbesluiten voor de tracédelen Plesmanlaan en Kruispunt Engelendaal. De gemeenteraad van Leiden en die in Leiderdorp nemen deze besluiten naar verwachting voor de zomer van 2018. Eind 2019 / begin 2020 kunnen de werkzaamheden starten.
 

Participatie

Voor de tracédelen Plesmanlaan, Kruispunt Engelendaal en Oude Spoorbaan worden in januari en februari verschillende meedenkbijeenkomsten georganiseerd. Omwonenden en andere belanghebbenden worden hiervoor uitgenodigd met een brief of mail.

Voor de tracédelen Schipholweg en Willem de Zwijgerlaan is meedenken op dit moment nog niet aan de orde. Als ook deze tracédelen worden uitgewerkt tot een uitvoeringsbesluit, worden omwonenden en andere belanghebbenden betrokken en uitgenodigd voor meedenkbijeenkomsten.