Kaderbesluit LRN ook in Leiderdorp vastgesteld

Op maandag 20 april heeft ook de raad van de gemeente Leiderdorp het geactualiseerde kaderbesluit van de Leidse Ring Noord vastgesteld. De gemeente Leiden nam eind 2019 het besluit over de Leidse Ring Noord.

De Leidse Ring Noord is een onderdeel van de ringweg die doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp leidt. De aanleg van de Leidse Ring Noord is de ruggengraat voor vele stedelijke ontwikkelingen en een randvoorwaarde om ambities in de regio waar te kunnen maken. Het creëert ruimte voor de groei van de stad en dorp en voor ontwikkelingen zoals het Stationsgebied in Leiden, het Kooiplein en omgeving en de realisatie van 8.500 woningen. Daarnaast is de Leidse Ring Noord van wezenlijk belang voor de bereikbaarheid van de Leidse regio als geheel en daarmee voor de economie, werkgelegenheid en de borging van een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Met de vaststelling van het geactualiseerde kaderbesluit gaat het project de volgende fase in. Per tracédeel volgen nu de uitvoeringsbesluiten, als eerste worden de tracédelen Plesmanlaan en Engelendaal voorbereid. Deze besluiten worden eind 2020 aangeboden aan de beide raden. Uitvoering van de eerste deelprojecten is voorzien in 2022. Meer informatie op www.leiden.nl/leidsering.