Bestemmingsplan Leidse Ring Noord Plesmanlaan ter inzage

Afgelopen dinsdag heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het ontwerpbestemmingsplan Leidse Ring Noord Plesmanlaan vast te stellen voor het indienen van zienswijzen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf vandaag tot en met donderdag 3 februari 2022 ter inzage. Het plan maakt het juridisch mogelijk om de huidige weg in het kader van het deelproject Plesmanlaan aan te passen.

Het plangebied bestaat uit een deel van de Plesmanlaan, inclusief de kruising met de Darwinweg en Vondellaan. Ook valt een deel van de Darwinweg binnen het plangebied.

Inzage

De digitale stukken zijn te vinden op www.leiden.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan kan tot en met donderdag 3 februari 2022 ook op afspraak worden ingezien in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden.

Na afloop van de zienswijzentermijn worden eventuele zienswijzen beantwoord en neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Bekendmaking ontwerpbesluit Wet geluidhinder – bestemmingsplan Leidse Ring Noord Plesmanlaan

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbesluit Wet geluidshinder ter inzage. Vanwege de fysieke herinrichting van de Plesmanlaan is een akoestisch reconstructieonderzoek in het kader van de Wet geluidhinder uitgevoerd. Uit het akoestisch rapport blijkt dat er bij vier panden (Pesthuislaan 5, 6, 6A en 6B) sprake is van reconstructie in de zin van de Wet geluidshinder en dat voor deze vier panden hogere waarden tot ten hoogste 57 dB moeten worden vastgesteld.

Daarom heeft de Omgevingsdienst West-Holland namens het college van burgemeester en wethouders van Leiden een ontwerpbesluit genomen om hogere waarden vast te stellen en een bijbehorend ontwerpbesluit reconstructie genomen vanwege wegverkeerslawaai op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk uw zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u eerst een afspraak te maken door te bellen naar 14 071 (optie 4).

Bekendmaking besluit m.e.r.-beoordeling

Namens burgemeester en wethouders van Leiden en Leiderdorp heeft de Omgevingsdienst West-Holland op 13 december 2021 (kenmerk D2021-210219 en met kenmerk D2021-210300 ) ook besloten dat voor de Leidse Ring Noord geen milieueffectrapport (m.e.r.-rapport) hoeft te worden opgesteld.
De m.e.r.- beoordelingsbesluiten met de daarbij behorende stukken liggen gelijktijdig met de hierboven vermelde ontwerpbesluiten ter inzage. Tegen dit besluit kunnen geen zienswijzen worden ingediend. Het besluit is onderdeel van de bestemmingsplanprocedure. Een eventuele reactie op dit besluit kunt u inbrengen als zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan.