Lammenschansweg op korte termijn veiliger

De kruispunten worden aangepast en de maximum snelheid op de parallelwegen gaat naar 30 kilometer per uur. De Lammenschansweg wordt op korte termijn veiliger gemaakt, vooruitlopend op de herinrichting die in 2027 begint. Dit is de uitkomst van de samenwerking tussen omwonenden en de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders heeft het collegevoorstel Verkeersveiligheidsmaatregelen Lammenschansweg vastgesteld. 

Omdat er veel ongevallen gebeuren op de Lammenschansweg, begon een groep bewoners eind 2022 de buurtactie Lammenschansweg Veilig! De gemeente heeft dit initiatief omarmd en heeft een extern bureau onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om met name de kruispunten op de Lammenschansweg op korte termijn veiliger te maken. Vertegenwoordigers van bewonersorganisaties uit omliggende wijken dachten actief mee tijdens het onderzoek en ook de rest van de stad kon via het participatieplatform DoeMee ideeën indienen. Deze samenwerking met de stad heeft tot een maatregelenpakket geleid dat bestaat uit fysieke aanpassingen aan de kruispunten, de verduidelijking van de busbaan, de verbetering van de verlichting op de kruispunten en de aanpassing van de maximum snelheid op de parallelwegen.

Betere scheiding fietsers en gemotoriseerd verkeer

De Lammenschansweg heeft vier kruispunten waar relatief veel ongevallen gebeuren: de kruising met de Leliestraat/Lorentzkade, Koninginnelaan/Zeemanlaan, De Sitterlaan en Tomatenstraat. Op deze kruispunten worden aanpassingen gedaan om fietsers en voetgangers beter te scheiden van het gemotoriseerde verkeer. Naast het verlagen van de snelheidslimiet op de parallelwegen van 50 naar 30 km/u, worden er inritconstructies tussen de hoofdrijbaan en de parallelwegen aangelegd om de snelheid van het verkeer te remmen. Verder worden de signalering, de bebording en de wegmarkering op de busstrook verbeterd. Ook de verlichting op de oversteekplaatsen wordt aangepakt. Bij wijze van proef komen er wegdeklichten bij de oversteekplekken op het kruispunt Koninginnelaan-Lammenschansweg. Dit pakket van maatregelen is erop gericht de veiligheid voor overstekende fietsers en voetgangers te verbeteren en sluit aan bij de uitdrukkelijke wensen van de omwonenden.

Flink meegedacht

Voor de verkeersveiligheid op de Lammenschansweg is veel interesse en betrokkenheid vanuit de omgeving. Het meedenkplatform doemee.leiden.nl is veelvuldig bezocht, zo werd de enquête over de veiligheid op de Lammenschansweg 220 keer ingevuld. Daarnaast is er intensief overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties van omliggende wijken. Zij dachten vanaf het begin van het verkeersveiligheidsonderzoek regelmatig mee over de mogelijkheden om de veiligheid te verbeteren en de daarvoor te nemen maatregelen. De gemeente Leiden waardeert de inzet van de omwonenden zeer, zo worden de plannen nog beter. 

Volgens planning start in de loop van het voorjaar van 2024 de uitvoering van deze korte termijn maatregelen.