Veiliger fietsen in de Stevenshof

Dit voorjaar start een aantal verbeteringen van het fietsnetwerk in de Stevenshof. De Wijkraad Stevenshof, de Fietsersbond en de bewoners van de wijk hebben aangegeven welke knelpunten er zijn. Daar hebben verkeerskundigen oplossingen voor bedacht: kleine knelpunten kunnen met betere bebording opgelost, voor drie grote knelpunten komt een nieuwe inrichting om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren. Dat gaat om de zessprong bij het Stevenshofpark, het kruispunt Mary Zeldenrustweg - Maartje Offerspad, en het kruispunt Beppy Nooijstraat met Esther de Boer - van Rijkstraat. De Wijkraad, Fietsersbond en direct omwonenden kijken mee met het ontwerp.

Lees hier de wethoudersbrief over de fietsverbeterpunten en de planning.