Waarom is het noordelijke fietspad op de Zijlbrug verwijderd?

De gemeente Leiden en Leiderdorp krijgen af en toe de vraag waarom het fietspad aan de noordzijde van de Zijlbrug is verwijderd. Hieronder vindt u een antwoord op deze vraag.

1. Geluid

In het participatieproces van de Leidse Ring Noord is vanuit de bewoners van de wijk Driegatenbrug in Leiderdorp de wens geuit om een geluidswerende voorziening te realiseren tussen de woningen en de Oude Spoorbaan. Deze wens is door de gemeenteraden van de Leiden en Leiderdorp in het Kaderbesluit Leidse Ring Noord (2016) overgenomen. Om een geluidswerende maatregel te realiseren is ruimte nodig. Door het fietspad aan de noordzijde op te heffen is het mogelijk deze geluidwerende maatregel te realiseren. In het Kaderbesluit is besloten om de fietscorridor aan de zuidzijde te leggen en een fietstunnel onder de Engelendaal te maken.

2. Veiligheid slagbomen

De provincie heeft de eis voor een aparte slagboom neergelegd voor de veiligheid van fietsers. Dit is vastgelegd in de VOBB (Voorschriften voor Ontwerp Beweegbare Bruggen). Om deze eis te vervullen is de berm tussen rijbaan en fietspad verbreed. Qua inpassing betekent dit: twee smallere fietspaden op de brug, of één breed tweezijdig fietspad. Er is gekozen voor één breed tweezijdig fietspad aan de zuidzijde. De breedte van het voetpad is niet aangepast vanwege de brugconstructie.

3. Scheiding van verkeersdeelnemers

Vanwege de verkeersveiligheid is een fysieke rijbaanscheiding aangebracht en is de berm tussen fietspad en rijbaan verbreed. Om dit in te passen was ruimte nodig.

4. Fietscorridor aan de zuidkant

De huidige inrichting op de Zijlbrug loopt vooruit op de eindsituatie van de Leidse Ring Noord. In de eindsituatie komt er een fietstunnel onder de Engelendaal. Hiermee wordt invulling gegeven aan de beleidsmatige keuze van de gemeente Leiden en Leiderdorp om een robuuste fietscorridor aan te leggen tussen Leiden, Leiderdorp en Kaag en Braassem. De uitvoering zal volgens de huidige planning in de 2e helft van 2020 starten.

5. Voorkomen dubbele overlast

De provincie voert eens in de 10 jaar onderhoud uit. De Zijlbrug was deze zomer aan de beurt. Om dubbel overlast te voorkomen, vooruitlopend op een fietsondergang onder Engelendaal in Leiderdorp, zijn de werkzaamheden aan de inrichting van de brug meegenomen in het werk van de provincie Zuid-Holland.