Verslag klankbordgroep Woonunits

Datum                          Dinsdag 18 februari
Tijd                               19:30 – 21:00  uur
Locatie                        Bonaventura College, Burggravenlaan 2 Leiden

1. Opening, toelichting en vaststellen agenda

De omgevingsmanager heet iedereen van harte welkom. Er zijn een aantal nieuwe leden, er wordt een voorstelrondje gedaan. De agenda wordt vastgesteld.

2. Vaststellen verslag

Er worden een vijftal opmerkingen op het verslag geplaatst. De wijzigingen zijn akkoord, worden in het verslag aangepast en daarmee vastgesteld rondgestuurd. Het verslag wordt geanonimiseerd op de projectpagina geplaatst.

Actiepunten 28 januari 2020

Stand van zaken

De planning en procedure wordt aan het verslag toegevoegd

Gereed

Minimale hoogte toe te voegen straatverlichting

Minimale hoogte is 4 meter

Er wordt een voorstel gedaan voor het  verplaatsen van het fietsenhok

Wordt besproken in agendapunt 5

Intern bij de gemeente zullen de bomen worden geïnventariseerd langs de Fruinlaan en Verdamstraat

Loopt, uitslag wordt op korte termijn verwacht

Nagaan of het funderingsonderzoek al gereed is

Is gereed, wordt bij agendapunt 3 besproken

Nagaan of de constructie van de woonunits een groen dak kunnen dragen

De dikte van het dak is 8 cm, dit is te dun om er groen op te plaatsen. Vanwege de toename van gewicht van een groen dak (incl de waterberging) zou dit ook de gehele constructie te zwaar maken.

Locatie volgende bijeenkomst doorgeven aan deelnemers

Gereed

Verslag geanonimiseerd op de website publiceren

Na vaststelling van het verslag

Toevoegen gegevens groencompensatie Roomburgerpark

Is toegevoegd aan het vorig verslag

Info opvragen bij BSO en KDV

Contactgegevens heeft Bart ontvangen. Hij zal na vanavond contact leggen.

3. Terugkoppeling tussentijdse ontwikkelingen

De vergunning aanvraag is verdaagd, dit in verband met het onderzoek van de 21 aangedragen locaties. De verdagingsperiode duurt maximaal 6 weken maar kan eerder worden als het onderzoek eerder is afgerond. De kapvergunning is afgegeven per 6 februari vanaf die tijd is er een bezwaartermijn van 6 weken. Zodra de verdagingsperiode voorbij is zal de klankbordgroep geïnformeerd worden.

Het funderingsonderzoek is afgelopen vrijdag gereed gekomen. De conclusie is dat er óf geheid moet worden óf gebruik gemaakt moet worden van stelconplaten. In dit geval zal er gebruik gemaakt worden van stelconplaten. Hieronder komt EPS blokken ter verdeling van de zwaarte. Het voorgenomen plan is om op de platen een staalconstructie met vijzels aan te brengen, zoals dat ook bij de Sumatrastraat is toegepast. Dat wordt momenteel nog onderzocht. Met deze vijzels kan bij verzakking het gehele blok indien nodig opnieuw afgesteld worden. Bij de Sumatrastraat is het nooit nodig geweest om de vijzels af te stellen. Voor dit onderstel moet 70 cm afgegraven worden, net als voor het leidingwerk. De totale hoogte van het gebouw is7,66 m, hetzelfde als nu bij de Sumatrastraat en is zoals dat goed was opgesteld met de steigers 14 januari jl.

4. Planning, procedure en verplanting 2 berken

Zoals aan het begin van agendapunt 3 is aangegeven, loopt de planning van de afgifte van vergunning uit.

Er is per mail een brief gestuurd naar de klankbordgroepleden waarin voorgesteld wordt om de omgevingsvergunning in 2 delen te splitsten en de kapvergunning hiervan los te trekken. Dit heeft te maken met de verdagingsperiode in combinatie met de periode waarin het toegestaan is om bomen te verplanten. Als het in een gecombineerde vergunning blijft dan kunnen er geen voorbereidingen meer worden getroffen om de bomen goed te verplanten en zouden ze mogelijk gekapt moeten worden. De klankbordgroepleden zijn het hier niet mee eens. Als de bomen het niet overleven dan worden er nieuwe geplant. Er is afgesproken dat er geen werk zou worden verricht op het veld voordat de locatie definitief zou zijn. Ondanks het risico dat de bomen anders gekapt moeten worden. De gemeente kan dan ook bezwaar verwachten tegen de afgifte van de kapvergunning.

5. Uitgewerkte scenario’s voor de inrichting van het terrein

Er is afgesproken om 2 scenario’s te maken, uiteindelijk is van scenario 2 nog een extra uitwerking gemaakt, dus een derde scenario. De ideeën zijn, indien gewenst, te wijzigen en zijn uitwisselbaar. 

In tegenstelling tot het vorige overleg zal er niet meer gesproken worden over tiny forest maar een ‘klein bosje’. Dit omdat tiny forest een beschermde naam is waar voorwaarden / spelregels aan hangen, zo moet er bijvoorbeeld een programma aan hangen met scholen en kinderen ter ontwikkeling van de kinderen.

  • Scenario I, sport / spelen / groen: Het voorterrein blijft gelijk aan wat het nu is. Een gedeelte van het hekwerk met heg wordt verwijderd, omdat het openbare karakter dat van belang was voor de buurt hierbij behouden blijft. De bestaande ingangen aan de Verdamstraat blijven behouden, dit geldt ook voor de haag. Het hekwerk begint bij de woonunits. Langs de rand komen nieuwe bomen en bosschages.

Ook is er een speelveld waar gevoetbald kan worden. Er komt een hekwerk dat net zo hoog wordt als het bestaande hek. Bij bestaande uitgang worden geen tegels gelegd. De ingang voor beheer blijft afgesloten. Deze kan ook open gezet worden indien gewenst. De afvalbakken die op het trottoir staan blijven behouden. Er komt nieuw groen om de woonunits. Het nieuw te plaatsen hekwerk valt binnen het nieuwe groenvak, zodat de nieuwe bewoners niet tegen een hekwerk aankijken. Aan de kant van de woonunits is deze beplanting eerst laag en loopt dan langzaam op. Vlak langs de woonunits komt een groene beloopbare strook, bijvoorbeeld gras. Het hekwerk komt op 5 meter afstand van de woonunits. Het veld ten zuiden van het veld blijft zoals het is met de heuvels, er komen geen bankjes. Het groen is hoger dan het hek maar hek is toch van belang om de honden te weren en voor de veiligheid van de kinderen van de bso’s. Aan de Kernstraatzijde blijft het gras gehandhaafd. Dit kan ook wat bloemrijker gemaakt worden. Het huidige hekwerk aan de Kernstraatzijde zou weg kunnen, deze heeft verder geen functie behalve het rechthoekig maken van het veld. Veel groen heeft de voorkeur maar dan heeft men ook minder zicht.

Scenario II, klein bosje met speelgelegenheid: hier is een klein bosje bedacht waar tussendoor nog gespeeld kan worden. Door de aanplant van bos met afwisselend open plekken en gradiënten verhoogt de biodiversiteit. In het bos kan gespeeld worden. Het heeft dan de zelfde functionaliteit als het voorveldje, maar dan op grotere schaal. Het beplantingsplan wordt in een later stadium gemaakt. Het gaat dan om een breed scala aan inheemse plantensoorten. Aan de Kernstraatzijde blijft het gras gehandhaafd. Dit kan ook wat bloemrijker gemaakt worden. Het huidige hekwerk aan de Kernstraatzijde zou weg kunnen, deze heeft verder geen functie behalve het rechthoekig maken van het veld. Veel groen heeft de voorkeur maar dan heeft men ook minder zicht.

Scenario III, klein bosje: deze is gelijk aan scenario II, heeft meer bomen en minder open plekken. Aan de Kernstraatzijde blijft het gras gehandhaafd. Dit kan ook wat bloemrijker gemaakt worden. Het huidige hekwerk aan de Kernstraatzijde zou weg kunnen, deze heeft verder geen functie behalve het rechthoekig maken van het veld. Veel groen heeft de voorkeur maar dan heeft men ook minder zicht.

Tiny forest

Zou een tiny forest interessant kunnen zijn voor de bso’s of scholen? De exacte belasting van een tiny forest moet nader bekeken worden maar het vraagt diverse keren per jaar aandacht, de oppervlakte is minimaal 200m2 en maximaal 400m2.

Is dit iets voor de doelgroep van de woonunits? De Binnenvest geeft aan dat de bewoner hier maar net interesse in moet hebben en de bewoners wonen hier maximaal een jaar en stromen dan door. Indien de keuze valt voor een tiny forest dan

moet hiervoor een nieuwe variant worden gemaakt. Er blijft dan op het veld minder ruimte over om te spelen.

Grootte bomen

Wat is de bedachte grootte van de bomen aan de Burggravenlaan en Kernstraatzijde. De grootte van een eik, een meter of 15-20. Bij planten zijn ze echter een stuk kleiner. Het planten van kleine bomen geeft een betere kans van aanslaan. Er zal een zonnestudie gemaakt worden van de schaduwwerking van de bomen op de uiteindelijk grootte en van de woonunits zodat inzichtelijk is wat de consequenties zijn.

Kan er nog groen bij de trap van de woonunits? Ja, dat kan. De zijbekleding op een ijzeren raamwerk voor klimplanten op de zijgevel van de woonunits aan de zijde van de flats, kan doorgetrokken worden zodat het trappenhuis aan het zicht onttrokken wordt.

Positionering woonunits

De positionering van de woonunits ligt vast. Er wordt nu niet verder gekeken dan 10 jaar vooruit. Met deze scenario’s kunnen de woonunits over 10 jaar verwijderd worden via het pad. Bij de afgifte van de vergunning wordt vermeld waar en hoe je bezwaar kunt maken.

Onderhoud

Hoe gaat het onderhoud er uit zien? Bij de uitwerking hoort onderhoud, de invulling hangt af van de te maken keuze.

Compensatieplicht

De plaatsing van de woonunits betekent extra verharding, deze moet gecompenseerd worden, dit gebeurt nu niet, hoe zit dat? Watercompensatie geldt bij verharding van meer dan 500m2, daar kom je hier niet aan en dus geldt er geen compensatieplicht. Wel kan er in kwaliteit van groen worden gecompenseerd, niet in kwantiteit.
Indien de verharding niet is aangesloten op het riool en natuurlijk op het terrein afwatert, dan hoeft dat oppervlak niet meegeteld te worden. Zou je de tweede laag van de woonunits ook op het veld plaatsen, dan gaat de watercompensatie wel verplicht worden. Dat betekent open water moeten aanleggen in het plangebied en indien niet mogelijk daarbuiten. Wat de overblijvende (speel-/bos-) ruimte dan weer verkleind in het geval van compensatie in het plangebied.

Fietsenstalling

De fietsenstalling zijn in de drie scenario’s meer in het groen gezet.

Parkeren

Dat is voor bezoekers van de units; niet voor bewoners daarvan. Op de Burggravenlaan, aan de overzijde bij de school, is er op het brede trottoir ruimte gevonden voor 3 parkeerplaatsen

Bomenonderzoek

De uitslag van het bomenonderzoek langs de Fruinlaan is nog niet binnen. De collega die zich hier normaal mee bezig houdt is ziek. Dit is overgenomen door een andere collega, naar verwachting is er elk moment een uitslag bekend. Er is gekeken naar het laatste onderzoek uit 2017, toen waren de bomen nog gezond. Indien de bomen niet goed zouden zijn en de woonunits op deze plek zouden worden gezet, dan zouden de omwonenden nog steeds bezwaar maken tegen de plaatsing.

Het positie van het hekwerk van scenario I zou ook in een ander scenario kunnen worden gezet. Desgewenst kan er groen in het hekwerk groeien. Op het veld waar ook spelen terugkomt kan er 1 bso spelen.

Voorbehoud

Het scenario waar uiteindelijk voor gekozen zal worden, moet altijd eerst nog bij beheer goedgekeurd worden op basis van een stedenbouwkundige uitwerking. Ook moet het scenario geraamd worden en passend zijn binnen budget.

Kapvergunning

Kapvergunningen worden niet gegeven als verplanten of kappen van de boom vermijdbaar is.

Geluid

Wat betekent het voor het geluid dat de woonunits warmtepompen hebben. Van buiten minimaal, de warmtepomp zitten in de woningen en er hangen ook geen elementen aan de buitenzijde van de woonunits.

Kun je met de bekleding van de ijzeren trappen het geluid wegnemen? Nee, je kunt het reduceren maar nooit helemaal wegnemen. De Binnenvest geeft aan dat er weliswaar geluid is, maar deze niet extreem is.

De trappen aan de zijde van de fietsenstalling en openbare weg zullen naar alle waarschijnlijkheid vaker gebruikt worden maar dat is niet te garanderen.

Bomen houden wind tegen, maar geen geluid.

6. Vervolg schetsen

De uitgewerkte scenario’s zullen digitaal rondgestuurd worden. De klankbordgroep leden geven aan op dit moment geen keuze te willen maken voor een scenario. Daarnaast willen ze met de achterban in gesprek zodra de locatie definitief is. In de volgende klankbordgroep (voor afgifte vergunning) moet er een keus gemaakt worden.

7. Vervolg overleg plannen

Er wordt geen volgend overleg gepland. Eerst wordt afgewacht tot de definitieve locatie bekend is, dan zullen we naar verwachting nog eenmaal bijeen komen.

8. Sluiting

De vergadering wordt afgerond

Actie

Wanneer

Intern bij de gemeente zullen de bomen worden geïnventariseerd langs de Fruinlaan en Verdamstraat

28 januari 2020

Verslag geanonimiseerd op de website publiceren

28 januari 2020

Info opvragen bij BSO en KDV

28 januari 2020

Klankbordgroep leden informeren zodra verdagingsperiode voorbij is.

18 februari 2020

Zonnestudie maken van de schaduwwerking van de bomen op de uiteindelijk grootte en van de woonunits

18 februari 2020

De scenario’s mailen aan de klankbordgroep

18 februari 2020