Verslag bijeenkomst woonunits Fruinlaan en Verdamstraat

Dinsdag 28 januari 2020 van 20.00 tot 22.15 uur in het Bonaventura College in Leiden

 • Opening, toelichting en vaststellen agenda

De omgevingsmanager heet eenieder welkom en bedankt de directeur van het Bonaventura College voor het gebruik van de locatie. De directeur heet ook eenieder welkom en legt uit wat de geschiedenis van de school is. Aanwezigen zijn akkoord dat de namen van de deelnemers klankbordgroep op verslaglegging worden gemeld. Bij publicatie van het verslag op de website wordt het verslag geanonimiseerd. Er wordt verzocht om het verslag de volgende keer gezamenlijk vast te stellen, dit is akkoord. De agenda wordt vastgesteld.

 • Voorstelrondje

De meeste omwonenden zijn tegen het plan van de plaatsing van de woonunits en zijn aanwezig met een dubbel gevoel. Er worden twee lijnen uitgezet, plan A een bezwaarprocedure tegen deze locatie en plan B is indien het plan doorgaat om er voor partijen  een zo goed mogelijke oplossing met een goede inrichting van het gehele gebied, inclusief het trapveld te realiseren.

 • Doel klankbordgroep

De klankbordgroep is bedoeld om tot een inrichtingsplan voor het terrein / veld te komen. Het is niet bedoeld om de locatie ter discussie te stellen. Er wordt gevraagd waarom er nu pas naar het inrichtingsplan wordt gekeken en niet vooraf aan het collegebesluit. Bij het collegebesluit is de locatie vastgesteld, als je voor die tijd al met de omwonenden aan tafel was gegaan, zouden er in diverse wijken klankbordgroepen geformeerd moeten worden en inrichtingsplannen gemaakt moeten worden terwijl dit niet nodig is.

Er kan ook niet over de positionering van de woonunits gesproken worden in de klankbordgroep, dit kan via de bezwarenprocedure. De plaatsing van de woonunits zijn het voorlopig ontwerp (VO). In de klankbordgroep gaan we werken aan het inrichtingsplan en de aankleding van de woonunits, het definitief ontwerp (DO). Er wordt gevraagd hoe besluitvorming plaatsvindt over het DO. Als de inrichting unaniem besloten wordt, dan kan het ontwerp bij de gemeente intern getoetst worden bij de adviescommissie. Indien de meningen uiteen lopen dan zal gekeken worden hoe hierin een weg kan worden gevonden. De ontwerper haalt de ideeën op en werkt dit verder uit tot één of meerdere ontwerpen. Kan de klankbordgroep ook invloed uitoefenen op de inrichting van het veld de zuidkant van de woonunits? Ja, dit kan, het blijft openbare ruimte.

 • Terugkoppeling bezoeken burgemeester en wethouder Damen Burggravenlaan en bezoek aan wethouder Damen door afvaardiging bewonersgroep Verdamstraat

Vrijdag 24 januari zijn de burgemeester en wethouder op bezoek geweest bij Burggravenlaan 2R en 2N. De bewoners die het dichtstbij de beoogde woonunits wonen hebben hun verhaal gedaan. Door omwonenden zijn er stellingen opgebouwd die qua hoogte en breedte exact gepositioneerd waren zoals de woonunits bedacht zijn. Dit gaf een reëel beeld. Er wordt gevraagd of de mensen van de gemeente Leiden voor die tijd al eens zijn komen kijken of dit de eerste keer was. Diverse ambtenaren waaronder de projectleider zijn eens of vaker geweest. De burgemeester leek volgens een omwonende niet bekend met de situatie. De projectleider van de gemeente geeft aan dat de burgemeester erg goed op de hoogte is met Leiden en dus ook de Professorenwijk en Verdamstraat.

Vrijdag 24 januari in de middag is een aantal omwonenden bij wethouder Damen op bezoek geweest. Hierbij is een lijst overhandigd met alternatieve locaties, waarbij de aanbieders aangeven dat er 8 een zeer kansrijk zijn. Er is onduidelijkheid of slechts deze 8 door de gemeente moeten worden onderzocht op haalbaarheid of de gehele lijst. Er wordt benadrukt door de klankbordgroep dat de gehele lijst met locaties nagelopen moet worden. Voor de afgifte van de vergunning zal er meer duidelijkheid zijn over de mogelijke inpassing van de aangeleverde alternatieve locaties.

 • Planning en procedure

De aanvraag van de omgevingsvergunning is kort na de bewonersavonden gedaan. Op verzoek van de omwonenden is de startdatum aanvraag op 2 januari gezet zodat er, ook in verband met de kerstperiode, extra tijd is om zich te beraden. De bezwaren, of mails / brieven en ingekomen stukken, kunnen worden gelezen en worden als zodanig meegenomen. Ook is er afgesproken dat de afdeling Vergunningen de volledige 8 weken gebruikt voor beoordeling, zodat deze op 27 februari 2020 afloopt. Daarna start een bezwaarperiode van 6 weken, deze duurt tot 9 april 2020. De bezwaren die reeds waren ingediend komen hier te vervallen en zullen opnieuw moeten worden ingediend door de omwonenden indien gewenst. Bij het verlenen van de vergunning wordt aangegeven hoe er met de bezwaren is omgegaan. Het aandragen van alternatieve locaties valt hier buiten, daar wordt niet op getoetst. Tot slot volgt het beroepstermijn, het bezwaar wat dan gemaakt wordt volgt via de beroepsrechter. De klankbordgroep stopt bij start bezwarenperiode op 27 februari zodat zaken niet door elkaar heen gaan lopen. Indien er nog een aantal punten op de i moeten worden gezet en er alsnog voor wordt gekozen nogmaals samen te komen dan kan dat.

Wie zitten er in de commissie beroep en bezwaartoetsingscommissie? Dit zijn onafhankelijke professionals, geen ambtenaren, die voor de gehele Leidse regio werken. De voorzitter is jurist.  Zij zijn onafhankelijk en hebben afstand tot de inhoud en zijn in geen enkele hoedanigheid betrokken bij het project. Het zijn ook geen raadsleden. Deze commissie wordt betaald door de deelnemende gemeentes uit de regio.

Officieel treedt de omgevingsvergunning in werking op 27 februari 2020. Toch zullen er tot week 15, 9 april, geen werkzaamheden op het veld plaatsvinden. Het uitgangspunt is dat er niet geheid hoeft te worden. Afhankelijk van de draagkracht van de grond wordt bepaald welk type fundering wordt toegepast.

De planning en procedure wordt aan het verslag toegevoegd en geplaatst op de projectenpagina op internet.

 • Ideeën verkennen voor de inrichting van het terrein

Positionering van de woonunits en bomen

Waarom kunnen de bomen niet weg langs de Fruinlaan zodat de woonunits daar geplaatst kunnen worden? Bomen mogen alleen gekapt worden als het niet anders kan, daarom is deze positionering er uit gekomen. Er moet altijd onderzocht worden of er een alternatief is om bomen te sparen en dat moet dan worden toegepast, zoals hier het geval is. Wat is de waarde van de aanwezige bomen en welke bomen kunnen worden verplant of gekapt? De gemeente zal dit intern laten onderzoeken. Er wordt geconcludeerd dat als je toename van meer woningen op het veld in de toekomst wil tegengaan, het planten en behouden van bomen hieraan kan bijdragen. Het verplanten van oude bomen vereist een meerjarige behandeling van het wortelgestel vooraf; hiervoor is geen tijd in dit geval.

De positionering waar nu voor gekozen is, is zo dat er zoveel mogelijk van het veld  behouden blijft. Bij de keuze van bijvoorbeeld een carré-vorm zou een aanzienlijk groter deel van het veld belast worden. Bovendien dient er dan watercompensatie plaats te vinden vanwege het grote bouwoppervlak, zodat er ook nog open water gemaakt zou moeten worden. Er wordt nu gevoetbald, hutten gebouwd etc.

Aantal woonunits

Waarom wordt er niet voor gekozen om de 12 personen van de bijzondere doelgroep te plaatsen in plaats van 16 personen inclusief de reguliere bewoners? De opgave van het college is om 16 woonunits te verplaatsen. Ooit zouden alle 16 woonunits bewoond worden door de bijzondere doelgroep. In de vorige klankbordgroep bij plaatsing in de Sumatrastraat is de klankbordgroep tegemoet gekomen om er 4 uit te wisselen voor reguliere bewoning. Deze menging bleek een positief effect te hebben.

Duur van de plaatsing woonunits

Een omwonende zegt dat de wethouder in een brief heeft aangegeven dat de woonunits langer dan 10 jaar zullen blijven staan. De gemeente geeft aan dat de levensduur van de woonunits 25 jaar is maar de plaatsing voor 10 jaar is. Volgens de omwonende is er geen budget voor een derde verplaatsing. Er is op dit moment voldoende budget voor een derde verplaatsing, of dit voldoende is zal tegen die tijd moeten blijken.

Huidig gebruik veld

Het gebruik van het veld tot nu toe is behoorlijk groot, naast de kinderen uit de omgeving, waaronder de BSO’s Flowerkids Madelief en Teddy Kids  en kinderopvang ’T Leidsche Tuynhuis die in de zomer dagelijks op het veld spelen. Voor hen is dit veld nu heel fijn omdat het goed omheind is en daarmee voldoet aan veiligheidseisen van de GGD. Verder wordt er op het terrein door amateurvoetballers en voor zwerkbal gebruikt. Het Bonaventura college gebruikt het veld voor sport in de zomer, voor kunst en jaarlijks als BHV-verzamelplaats. Ze hebben 1.100 leerlingen.

Hekwerk

De omwonenden willen graag de omheining houden om enerzijds honden en katten te weren en ook een hek tussen de woonunits en het veld zodat er nog steeds gevoetbald kan worden zonder dat de bal tegen de woonunits aan komt. Toch is het ook niet vriendelijk naar de bewoners van de woonunits om een 3 meter hoog hekwerk voor hun uitzicht te zetten. Voor de veiligheid moeten er 2 uitgangen blijven zodat er altijd een nooduitgang is, dit geldt zowel voor het speelveld als voor de woonunits. Een nieuw te maken ingang is niet gewenst.

Omliggende faciliteiten woonunits

Het fiets-/toegangspad van de woonunits naar de zuidzijde moet voldoen aan de brandweereis van 3,60m. Het hoeft echter niet (geheel) betegeld te worden en kan smaller (ca. 1,80m). Een brandweervoertuig moet er wel goed doorheen kunnen. Er is een paal bedacht in het midden van het pad zodat er geen auto’s geparkeerd zullen worden op dat pad. De inrichting, zoals soort tegels e.d., wordt volgens het handboek openbare ruimte gedaan.

Voor de veiligheid wordt er straatverlichting aangebracht, dit zal de minimale variant zijn. De ontwerper meent dat dit 4 meter hoog is maar zal dit nagaan. Er zit ledverlichting in wat ervoor zorgt dat de spreiding van het licht minder fel straalt.

Kan de fietsenstalling nog elders worden geplaatst? In de volgende sessie zal een voorstel gedaan worden.

Zuidzijde woonunits

De beheerder van De Binnenveste verwacht niet dat de zuidzijde van het veld gebruikt zal worden door de bewoners van de woonunits. Er bestaat een kans dat de 4 reguliere bewoners hier gaan bbq’en, het blijft openbare ruimte. Er kan voor gekozen worden om dit minder aantrekkelijk te maken door plaatsing van speelelementen. Momenteel spelen veel kinderen in de struiken / heuvels, dit is avontuurlijk voor hen er is voorkeur om dit in ieder geval te behouden.

Geluid

Er is zorg voor geluidsoverlast, vooral in de avond en nacht. Het geluid weerkaatst als een klankkast, dit geldt zowel voor de appartementen aan de Burggravenlaan als de huizen aan de Verdamstraat. In de woonunits zitten raampartijen, niet alles kan open gezet worden. De bewoners van deze units hebben er geen baat bij om geluidsoverlast te maken aangezien ze graag weer terug in de maatschappij willen keren. Voor wat betreft de overlast die er nu al is, kan er gekeken worden naar inrichting van het terrein zodat het niet aantrekkelijk is voor hangjongeren. Er wordt besloten dat er geen bankjes moeten komen en het huidige bankje weg zal worden gehaald. Kan de ijzeren trap van de woonunits worden bekleed met rubber om het geluid te dempen? Dit zal worden onderzocht of dit mogelijk is.

Aanzicht

Er zou gekozen kunnen worden voor een groene wand op de kopse gevel zodat het aanzicht op de units verbeterd wordt. De wand kan worden doorgetrokken zodat het trappenhuis niet zichtbaar is vanaf de appartementen aan de Burggravenlaan. De projectleider van Ons Doel gaat na of de constructie van de woonunits een groen dak zou kunnen dragen.

Compensatiegroen

Door de bebouwing (woonunits) wordt er door het project gekeken om het te vervallen groen te compenseren. Compenseren kan ook in kwaliteit gedaan worden. Bijvoorbeeld door biodiversiteit toe te voegen aan het gras en het ’bosje’ aan de Fruinlaanzijde.

Het schoolplein bij de Van Vollenhovenkade wordt nu gebruikt als compensatie voor Roomburgproject. Waarom worden daar de units niet geplaatst en dit veld aan de Verdamstraat niet als compensatie gebruikt? Daar is in de raad niet voor gekozen en er is door de raad een amendement aangenomen waarin is aangegeven dat de uitbreiding van de hockeyvelden volledig in kwantitatief groen gecompenseerd moet worden in het gebied tussen de Lorentzkade, Burggravenlaan, Meijerskade en Kanaalweg . De besluitstukken zijn bij dit verslag toegevoegd.

Scenario’s

De klankbordgroep geeft aan  een uitwerking te willen zien van een tiny forest, met mogelijke speelgelegenheid. Zij willen dit idee eerst in de week leggen bij de omwonenden die er vanavond niet bij zijn.

Ton gaat na of en hoe een tiny forest inpasbaar is volgens stedenbouwkundige normen.

 • Terugkoppeling en vervolg schetsen

De ontwerper werkt 2 scenario’s uit:

 1. Een inrichtingsplan met een tiny forest
 2. Een inrichtingsplan met een combinatie van groen / sport en spelen

Er wordt voor gekozen om over 3 weken weer samen te komen zodat de inrichtingsplannen in de tussentijd gemaakt kunnen worden.

 • Vervolg overleg prikken

Het volgende overleg wordt gepland op dinsdag 18 februari om 19:30 uur. Er wordt gekeken of dit weer bij het Bonaventura kan. Dit zal nog worden nog bevestigd.

 • Sluiting

Er wordt gevraagd of de resultaten van het funderingsonderzoek al klaar zijn. De projectleider van de gemeente gaat dit na.

Actie

Wanneer

Minimale hoogte toe te voegen straatverlichting28 januari 2020
Er wordt een voorstel gedaan voor het  verplaatsen van het fietsenhok28 januari 2020
Intern bij de gemeente zullen de bomen worden geïnventariseerd langs de Fruinlaan en Verdamstraat28 januari 2020
Nagaan of het funderingsonderzoek al gereed is28 januari 2020
Nagaan of de constructie van de woonunits een groen dak kunnen dragen28 januari 2020
Locatie volgende bijeenkomst doorgeven aan deelnemers28 januari 2020
Verslag geanonimiseerd op de website publiceren28 januari 2020
Toevoegen gegevens groencompensatie Roomburgerpark28 januari 2020
Info opvragen bij BSO en KDV28 januari 2020