Vijf Meilaan - De Premier

Het voormalig schoolgebouw op de Vijf Meilaan 210 (kruising Churchilllaan-Vijf Meilaan) is in 2019 door mboRijnland verkocht aan ontwikkelaar Van Rhijn Ontwikkeling. Nog voor de verkoop heeft de gemeenteraad in februari 2019 de Nota van Uitgangspunten voor deze locatie vastgesteld. Op 11 januari 2022 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten het ontwerpbestemmingsplan en het concept beeldkwaliteitsplan voor de Premier vrij te geven voor inspraak.

Nota van Uitgangspunten

In deze nota beschrijft op hoofdlijnen de kaders beschreven waarbinnen Van Rhijn Ontwikkeling het plan kan realiseren. Minimaal 30% van de woningen wordt “sociaal”, 20% starterwoningen worden gerealiseerd en er zijn eisen gesteld aan het groene karakter van het gebouw. Dit initiatief past binnen de ambitie van de gemeente Leiden om de woningvoorraad uit te breiden. Het grote tekort aan woningen wordt zo teruggedrongen en het aanbod meer gevarieerd.

Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan

De gemeente heeft op basis van de Nota van Uitgangspunten een nieuw bestemmingsplan gemaakt voor deze plek. In het bestemmingsplan staan de gebruiks- en de bouwmogelijkheden voor een gebied. Ook staat in een bestemmingsplan welke regels voor het bouwen gelden en bijvoorbeeld de voorwaarden voor parkeren en hoe wordt gezorgd voor een goede ontsluiting van verkeer. Parallel werkt van Rhijn Ontwikkeling het ontwerp van het gebouw uit.

Participatie

Een verslag van het participatietraject is terug te lezen in het Bestemmingsplan. Een aantal varianten voor het gebouw is door de ontwikkelaar voorgelegd aan de buurt en andere belanghebbenden. De opbrengst aan reacties zijn meegewogen bij keuzes binnen het ontwerpproces. Meer informatie daarover kunt u vinden op de website van Van Rhijn Ontwikkeling.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.