Procedure bestemmingsplan De Geus

Voor de nieuwbouw van De Geus is een nieuw bestemmingsplan nodig. Voordat dit in werking treedt stelt de gemeente eerst een voorontwerp bestemmingsplan en een ontwerp bestemmingsplan op.

Op de hoek van de Stationsweg en het Stationsplein komt nieuwbouw met onder andere een grote bioscoop, genaamd De Geus. Om De Geus te kunnen bouwen, is een nieuw bestemmingsplan nodig. De gemeenteraad zal dit nieuwe bestemmingsplan moeten vaststellen.

De gemeente informeert omwonenden en andere betrokkenen over de procedure. Als het bestemmingsplan is vastgesteld is de ontwikkelaar of (nog aan te stellen) bouwer het eerste aanspreekpunt.

Voorontwerp bestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juli 2019 het voorontwerp bestemmingplan vastgesteld. Dat is een eerste schets van het bestemmingsplan. Hiervoor is gekozen om betrokkenen zo vroeg mogelijk in het proces de gelegenheid te geven om te reageren op het gemeentelijke voornemen om het bouwplan mogelijk te maken.

Reageren

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage van 26 juli 2019 tot en met 19 september 2019. Binnen deze termijn kunnen inspraakreacties worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt gepubliceerd op de website van de gemeente www.leiden.nl/inspraak. Op die pagina vindt u ook een link om uw reactie in te sturen. Vermeld hierbij altijd ‘De Geus’ en het zaaknummer Z/19/1410292. Ook kunt u een reactie per post indienen via Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

De inspraakreacties worden gebruikt voor de volgende stap: het opstellen van een ontwerp bestemmingsplan. Daar kunt u ook weer op reageren. In deze bijlage is het volledige proces van het opstellen van het bestemmingsplan (pdf, 129 kb) schematisch weergegeven.

Meer informatie

Stel uw vraag via www.leiden.nl/contact. Of kijk voor meer informatie over het project De Geus op de pagina van de ontwikkelaar www.degeuskomtnaarleiden.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de informatieavond op 4 september