Bestemmingsplan Statendijck vastgesteld

Op 18 juni 2020 heeft de gemeenteraad van Leiden het bestemmingsplan ‘Statendijck’ (NL.IMRO.0546.BP00156-0301) vastgesteld.

Toelichting

Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 14 grondgebonden woningen op het braakliggend terrein ter hoogte van de Lage Morsweg 26 mogelijk.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van vrijdag 3 juli tot en met donderdag 13 augustus 2020 ter inzage. De digitale stukken zijn raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl of via de website van de gemeente Leiden, www.leiden.nl/bestemmingsplannen.

Beroep instellen

Van zaterdag 4 juli tot en met vrijdag 14 augustus 2020 kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen:

  • die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad van Leiden;
  • die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze kenbaar te maken;
  • die beroep instellen tegen de eventuele wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.